• тел: (057) 731-33-65
 • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


V Науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої економічної освіти: сучасний стан та перспективи»

09 лютого 2018 р. на базі Харківського інституту фінансів КНТЕУ відбулася V Науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої економічної освіти: сучасний стан та перспективи».

Мета конференції – обговорення шляхів забезпечення якості вищої економічної освіти через вдосконалення формування компетентностей учасників освітнього процесу.

На конференцію було подано тези 104 доповідей та статей від 128 науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України. Матеріали надійшли з 20 закладів освіти Києва, Харкова, Житомира, Полтави, Одеси, зокрема, з Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Київського національного торговельно-економічного університету, Київського національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, ДННУ «Академія фінансового управління», Міжрегіональної Академії Управління персоналом (м. Київ), Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Житомирського державного університету ім. І. Франка, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету тощо.

За підсумками роботи V Науково-методичної конференції «Забезпечення якості вищої економічної освіти: сучасний стан та перспективи» буде видано збірник матеріалів, який буде розміщено на сайті http://khif.edu.ua/.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Вступне слово:

Сердюков Костянтин Георгійович – кандидат економічних наук, доцент, директор Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету.

Доповіді:

 1. Яременко Олег Леонідович – доктор економічних наук, професор, завідувач сектору інституційної економіки Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України».
  Тема доповіді: «Сучасні інституційні підходи та їх використання у викладанні фінансових дисциплін».
 2. Кулик Вікторія Анатоліївна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу Харківського інституту фінансів КНТЕУ.
  Тема доповіді: «Глобалізаційні процеси в системі вищої економічної освіти: перспективи та виклики».
 3. Балакін Роберт Леонідович – кандидат економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу державних фінансів ДННУ «Академія фінансового управління».
  Тема доповіді: «Державна допомога на проведення НДДКР та інновацій в державах – членах ЄС».
 4. Шульга Наталія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри економіко-математичних методів та інформаційних технологій Харківського інституту фінансів КНТЕУ.
  Тема доповіді: «Синергетичний підхід до аналізу освітніх процесів».
 5. Хохлов Микола Пантелеймонович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Харківського інституту фінансів КНТЕУ.
  Тема доповіді: «Питання удосконалення вищої економічної освіти».
 6. Бережна Надія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Харківського інституту фінансів КНТЕУ.
  Тема доповіді: «Формування компетенцій у випускників ВУЗів як шлях до зменшення безробіття серед молоді в Україні».
 7. Лисенко Володимир Пилипович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри інформаційних технологій, консалтингу і туризму Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва.
  Тема доповіді: «Місце і значення дисципліни геосоціосистемології у підготовці фахівців економічних спеціальностей».
 8. Андрєєв Микита Андрійович – заступник керівника секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
  Тема доповіді: «Впровадження європейських підходів до системи забезпечення якості економічної освіти».
 9. Дугінець Ганна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, координатор проекту «Жан Моне в КНТЕУ».
  Тема доповіді: «Програма Жана Моне як ефективний напрям модернізації вищої освіти»
 10. Кудряшов Василь Павлович – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу державних фінансів ДННУ «Академія фінансового управління»
  Тема доповіді: «Проекти змін фінансової діяльності закладів вищої освіти в Україні».
 11. Матросова Людмила Миколаївна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри державних фінансів Харківського інституту фінансів КНТЕУ.
  Тема доповіді: «Розвиток освіти в умовах глобалізації».

Доповіді учасників конференції відзначалися ґрунтовністю та глибиною досліджень проблем, актуальністю питань, пов’язаних з забезпеченням якості вищої освіти.

Збірник наукових праць V Науково-методичної конференції

Отримай
Новини