• тел: (057) 731-33-65
 • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Відділ наукової роботи та молодіжної політики

Можневський Ілля Васильович

начальник відділу

Відділ наукової роботи та молодіжної політики – це навчально-методичний і психолого-педагогічний комплекс, метою якого є формування професійно-орієнтованого контингенту студентів інституту. Крім того, метою роботи відділу є удосконалення організації професійно-практичної підготовки студентів, адаптація їх до роботи в умовах ринкової економіки та сприяння працевлаштуванню випускників.

Янковська Вікторія Анатоліївна

провідний спеціаліст відділу.

Хохлова Яна Вікторівна

провідний спеціаліст відділу

Степаненко Олена Борисівна

провідний спеціаліст відділу

Німкович Андрій Ігорович

провідний спеціаліст відділу

Основними завданнями відділу є

 • проведення профорієнтаційної роботи, активний пошук та відбір обдарованих вступників;
 • виявлення стартових характеристик молоді, соціального статусу, попиту і можливостей навчання кожного слухача на підготовчих курсах, які організовує відділ;
 • орієнтація слухачів підготовчих курсів у виборі майбутньої професії;
 • формування, розвиток і корекція професійних якостей молоді, досягнення загальноосвітнього рівня, достатнього для вступу до інституту;
 • адаптація слухачів підготовчих курсів до форм і методів навчання, які використовуються в інституті, до вимог, що пред’являються до студентів Харківського інституту фінансів;
 • розробка навчальних, навчально-методичних, довідково-інформаційних матеріалів для забезпечення навчального процесу і організаційно-методичної роботи на підготовчих курсах;
 • створення бази даних організацій, установ та комерційних структур – потенційних роботодавців, які виявили бажання працювати з Харківським інститутом фінансів, проведення стажування на базі цих підприємств;
 • організація співбесід роботодавців з попередньо підібраними фахівцями для остаточного прийняття рішення щодо працевлаштування цих кандидатів;
 • структурна та управлінська оптимізація та активізація науково-дослідної діяльності в інституті;
 • науково-організаційне забезпечення підвищення рівня та збільшення обсягів фундаментальних, прикладних досліджень та розробок вчених Інституту;
 • організація та проведення заходів організаційного і наукового характеру, спрямованих на вдосконалення підготовки фахівців, підготовки науково-педагогічних кадрів та підвищення рівня педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу Інституту;
 • одержання і використання наукових знань з метою створення суспільно корисних наукових результатів, забезпечення якісної підготовки фахівців для відповідних галузей економіки;
 • організаційно-дорадча робота щодо виконання кафедрами за державними замовленнями та госпрозрахунковими договорами з підприємствами, установами, організаціями, органами державного управління та місцевого самоврядування наукових досліджень;
 • здійснення перспективного та поточного планування наукових досліджень творчих колективів Інституту та контрольне супроводження виконання планів;
 • створення сприятливих умов для результативної науково-дослідної діяльності науково-педагогічних працівників та обдарованої студентської молоді Інституту;
 • організація, координація та проведення на базі Інституту наукових семінарів, конференцій, симпозіумів, а також організація участі в науково-комунікативних заходах на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях;
 • запровадження системи зворотного зв’язку інституту з підприємствами, установами та організаціями-роботодавцями;
 • організація роз’яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо законодавчих та нормативних актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин;
 • організація зустрічей роботодавців зі студентами з питань можливості їх подальшого працевлаштування (дні кар’єри, семінари-практикуми, ярмарки вакансій тощо);
 • моніторинг працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання;
 • забезпечення організації проведення усіх видів практики студентів у відповідності до вимог державних стандартів освіти;
 • організація пошуку баз для проведення усіх видів практики студентів у відповідності до фаху;
 • координація діяльності деканатів, відповідних кафедр щодо організації ефективного проходження усіх видів практики. Здійснення моніторингу програмно-методичного забезпечення проведення практики;
 • організація, планування та виконання заходів по здобуттю студентами практичних та теоретичних знань за напрямками освітньої діяльності Інституту в бізнес – освіті;
 • розвиток наукової творчості студентів;
 • пошук та підтримка зв’язків з представниками різних сфер бізнесу, для отримання студентами практичних та теоретичних знань у бізнес-освіті;
 • організація грантової діяльності інституту;
 • кооперація й укладання договорів про наукове співробітництво з провідними навчальними, науково-дослідними установами, науково-виробничими об’єднаннями й іншими установами та підприємствами України і зарубіжжя;
 • підготовка звітності про наукову і науково-технічну діяльність, науково-дослідні роботи Інституту.

Контактна інформація

телефон: (057) 771-05-22

електронна адреса: science_dep@ukr.net

кабінет 101 та 106, 1 поверх.

Отримай
Новини