• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Обліку, аудиту та економічного аналізу

Історична довідка

Кафедру було створено у 2005 для підготовки фахівців напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”, спеціальності 7.03050901 “Облік і аудит”. У різні часи кафедра мала різні назви але завжди її очолювали висококваліфіковані фахівці. Кафедра забезпечує навчальний процес на факультетах: “Обліку, менеджменту та міжнародної економіки”; “Фінансів”. Кафедра є випусковою за напрямом підготовки 6.030509 „Облік і аудит” та спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Колектив кафедри

Шум Михайло Анатолійович 

завідувач кафедрою

Освіта

У 1988 році закінчив Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю «Економіка та організація машинобудівної промисловості». У 1994 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Управление производственным потенциалом предприятия (на примере машиностроения)». Працює у Харківському інституті фінансів з 2009 року; очолює кафедру з 2010 року.

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Доцент

Сфера наукових інтересів

Удосконалення методики комплексного аналізу господарської діяльності державних промислових підприємств. Всього видано понад 100 наукових праць.

Семенець Аліна Олександрівна

доцент кафедри, заступник директора з науково педагогічної роботи

Освіта

У 1997 році закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю “Облік і аудит”, захистила кандидаткську дисертацію за темою «Організаційно-економічні механізми збутової діяльності та їх розвиток на харчових підприємствах».

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Доцент

Сфера наукових інтересів

Організація аудиторської діяльності та процедури аудиту на підприємстві.

Чумак Оксана Володимирівна

доцент кафедри

Освіта

У 2000 році закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування, за спеціальністю “Облік і аудит”, захистила кандидатську дисертацію за темою «Облік та аналіз собівартості продукції в підприємствах ресторанного господарства».

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Доцент

Сфера наукових інтересів

Поглиблення теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення бухгалтерського обліку. Має понад 100 наукових праць.

Рубан Ліна Олегівна

доцент кафедри

Освіта

У 1995 р. закінчила Харківський національний економцчний університе, захистила кандидатську дисертацію за темою «Маркетингова стратегія підприємств у галузі ресурсозбереження».

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Доцент

Сфера наукових інтересів

Удосконалення методики комплексного аналізу господарської діяльності державних промислових підприємств. Має понад 40 наукових праць.

Тюріна Діна Миколаївна

декан факультету обліку, менеджменту та міжнародної економіки.

Освіта

У 1999 році закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит», у 2004 році закінчила магістратуру Української інженерно-педагогічної академії за спеціальністю «Педагогіка вищої освіти», захистила кандидатську дисертацію за темою «Формування вмінь моделювання у студентів вищих економічних навчальних закладів у процесі самостійної навчальної діяльності».

Вчений ступінь та звання

• Кандидат педагогічних наук

• Доцент

Сфера наукових інтересів

Теоретико-методологічні засади статистичного забезпечення управління, методичне забезпечення статистичного обґрунтування управлінських рішень, напрями розробки управлінських рішень за результатами статистичного аналізу. Має понад 50 наукових праць.

Співак Олена Костянтинівна

старший викладач

Освіта

У 1996 році закінчила Харківську державну академію технології і організації харчування за спеціальністю “Облік і аудит”.

Сфера наукових інтересів

Методика складання фінансової податкової та статистичної звітності. Має понад 20 наукових праць.

Якименко Оксана Євгеніївна

старший викладач кафедри

Освіта

У 2002 р. закінчила Харківський інститут бізнесу і менеджменту.

Сфера наукових інтересів

Сучасні технології економічної інформації, перспективні напрямки розвитку електронного документообігу та інформаційних технологій в обліку. Має понад 20 наукових праць.

Гриценко Лариса Василівна

старший викладач

Освіта

У 1995 році закінчила Харківську державну академію міського господарства.

Сфера наукових інтересів

Ведення обліку у бюджетних установах.

Мельничук Марина Олексіївна

викладач

Освіта

У 2012 році закінчила Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі за спеціальністю “Облік і аудит”.

Сфера наукових інтересів

Методичні засади фінансового обліку підприємств.

Потапова Наталя Олександрівна

доцент кафедри

Освіта

У 1997 році закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю “Облік і аудит”, захистила кандидатську дисертацію за темою “Спільне підприємництво та шляхи підвищення його ефективності”.

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

Сфера наукових інтересів

Методичні засади бухгалтерського обліку підприємств.

Пономаренко Наталія Миколаївна

доцент кафедри

Освіта

У 2004 році закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю “Облік і аудит”, захистила кандидатську дисертацію за темою «Управління процесом росту власного капіталу підприємства».

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Доцент

Сфера наукових інтересів

Методичні засади бухгалтерського обліку підприємств.

Чуприна Людмила Вікторівна

доцент кафедри

Освіта

У 1996 році закінчила Харківський національний економічний університет, захистила кандидатську дисертацію за темою “Організаційно-економічні передумови розвитку роздержавлення та приватизації в Україні”.

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук.

• Доцент

Сфера наукових інтересів

Організація управлінського обліку та використання управлінських інформаційних систем в аналізі і аудиті. Має понад 50 наукових праць.

Основні завдання кафедри

Забезпечення високоякісної підготовки фахівців з обліку, оподаткування і аудиту, перш за все, на основі посилення уваги до фундаментальної і спеціальної підготовки для майбутньої обліково-економічної, аудиторської та контрольно-ревізійної, аналітичної, організаційно-управлінської та дослідницької діяльності.

Основні пріоритети діяльності кафедри

Наукова робота

На сьогоднішній день головним напрямом науково–дослідної роботи кафедри є удосконалення методології та організації обліку, аудиту і контролю в галузях економіки. Фахівці кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу постійно підвищують свій професійний рівень, займаються науковою діяльністю.

Одним із завдань наукових досліджень було опрацювання питань пов’язаних з поглибленням теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення бухгалтерського обліку як підсистемі управління економічною безпекою державних фінансів, та уточнення методики комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності державних промислових підприємств та визначення взаємозв’язку між виробничо-економічними і фінансовими показниками.

Наукового-педагогічним персоналом кафедри також здійснюється рецензування дисертацій, навчальних посібників, рецензування та опанування кандидатських дисертацій, керівництво науково-дослідною роботою студентів. Щорічно проводиться студентська олімпіада з обліку, аудиту та економічного аналізу. Впровадження наукових досліджень кафедри в навчальний процес здійснюється такими способами, як використання елементів наукових розробок в курсах лекцій, методичних виданнях, модулях, розроблених по дистанційному навчанню. Це сприяє удосконаленню змісту навчання студентів з урахуванням сучасного стану розвитку науки, покращенню навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, підвищенню ефективності навчального процесу.

Важливим аспектом наукової діяльності кафедри є співпраця з провідними вітчизняними та зарубіжними вченими. Наукові зв’язки підтримуються з науковими центрами і провідними економічними університетами Києва, Тернополя, Житоміра Чернівців, Одеси. Є плідною співпраця з Міністерствами фінансів, освіти та науки, НДФІ при Міністерстві фінансів України, НДІС, Державним казначейством, Головним контрольно-ревізійним управлінням, Держкомстатом України, Національним банком України, Аудиторською палатою України та Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України, профільними кафедрами всіх класичних університетів України та іншими провідними науковими установами. Постійно підтримується зв’язок з кафедрою обліку і аудиту Полоцького державного університету та кафедрою бухгалтерського обліку Білоруського торговельно-економічного університету споживчої кооперації у м. Гомель.

Для заохочення студентів до творчої співпраці із викладачами, при кафедрі організовано студентський гурток «Перлини інтелекту». Напрям роботи – «Удосконалення бухгалтерського обліку на підприємствах в інформаційній системі управління підприємством». Гурток щорічно працює з науковою кафедральною темою; апробації студентських робіт відбуваються на кафедральних методичних семінарах.

Методична робота

Викладачі кафедри постійно працюють над розробкою сучасних навчальних посібників та підгручників.

На сьогодні 90% дисциплін, які викладаються на кафедрі забезпечені підручниками і навчальнмим посібниками.

Всі дисципліни кафедри забезпечені робочими програмами, опорними конспектами иа методичними рекомендаціями для проведення практичних занять, індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів, тестовими та практичними завданнями для проведення модульного контролю.

Сформовано електронну базу даних всіх методичних видань у розрізі дисциплін, які викладаються на кафедрі.

Професорсько-викладачцький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію, удосконалює методику викладання та впроваджує в навчальний проіес інноваційні навчальні технології, а саме:

1. Розробка методичних рекомендацій з написання курсових робіт, виробничої та переддипломної практик, програми державної атестації бакалавра з обліку і аудиту для студентів, що навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямом підготовки 6.030509 –”Облік і аудит” ,освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ступеня вищої освти “бакалавр”; спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступеня вищої освіти «магістр».

2. Розширення спектру модернізованих електронних інформаційних ресурсів, програмного забезпечення, використання комп’ютерно-комунікаційних засобів, електронних технологій;

3. Розробка електронних презентацій дисциплін кафедри;

4. Продовження видання інтерактивних навчальних комплексів з навчальних дисциплін кафедри;

5. Індивідуалізація практичного навчання;

6. Вдосконалення організаційно-методичного забезпечення самостійної роботи студентів;

7. Проведення круглих столів та зустрічей колективу кафедри та студентів із практичними працівниками сфери обліку і аудиту-безпосередніми керівниками баз практики;

На сьогоднішній день навчальний процес здійснюється з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування досвідченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку. Навчальний процес здійснюється із застосуванням економіко-математичних методів і інформаційних технологій. Студенти удосконалюють свої знання з обліку , аудиту та економічного аналізу за допомогою таких прикладних програм як «1 С: Бухгалтерія 8.2», «Статистика» “ОПЗ “Податкова звітність”.

Кафедра приділяє особливу увагу підготовці спеціалістів, при цьому забезпечує можливість публікування наукових розробок у спеціалізованих наукових виданнях, участь у конференціях, симпозіумах. Велика увага приділяється науковій роботі студентів. До наукової роботи студенти залучаються протягом усього періоду навчання.

Кафедра підтримує контакти з регіональним відділенням Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, редакціями газет «Бухгалтерія» і та журналу «Бухгалтерський облік та аудит». Викладачі кафедри відвідують постійно діючі семінари, тренінги, курси підвищення кваліфікації, що дозволяє їм бути в курсі усіх нових змін які відбуваються в обліку і аудиті.

Організаційна робота

Викладачі кафедри здійснюють організаційну роботу шляхом:

• участі у виховній роботі в студентському колективі, у якості кураторів груп;

• керівництва студентськими науковими гуртками для поглиблення професійних знань майбутніх фахівців з бухгалтерського обліку;

• участі у профорієнтаціній роботі;

• участі та проведенні студентських олімпіад, круглих столів, семінарів, зустрічів з практичними працівниками, брейн-рингів, міжрегіональному студентському конкурсі «Аудитор» тощо;

• надання допомоги студентам у формуванні колективу в групах;, участі в організації та проведенні пізнавальних культурних заходів (екскурсій, виставок, театрів тощо).

Контактна інформація: Тел.: (057) 760-19-20
Електронна пошта: kaf_oblik@mail.ru

Отримай
Новини