• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Економічної теорії та міжнародної економіки

Історична довідка

Кафедра економічної теорії була створена у серпні 2005 року на базі циклової комісії іноземної мови (наказ від 18 липня 2005 року №1-130). В 2009 році кафедру було перейменовано в кафедру економічної теорії та міжнародної економіки. Сьогодні кафедра забезпечує в інституті викладання дисциплін економічної теорії та прикладних економічних дисциплін. Незважаючи на молодий вік, роки діяльності кафедри, помножені на щоденну невтомну працю викладачів, варті уваги й поваги.

Колектив кафедри

Ярмак Ольга Віталіївна

Завідувач кафедри

Освіта

1997 року закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю «Економіка підприємства».

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Доцент

Сфера наукових інтересів

Інтеграційна роль інтелектуальних послуг; методичні засади інтелектуальної власності.

Писін Віталій Миколайович

Професор кафедри

Освіта

У 1962 році закінчив Московський державний університет ім. Ломоносова за спеціальністю «Політична економія». 1974 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Научно-технический прогресс – основы повышения эффективности социалистического производства (на материалах химизации промышленности СССР)».

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Професор

Сфера наукових інтересів

«Політична економія», «Міжнародна економіка», «Міжнародна торгівля», «Регіональна економіка»,  «Історія економіки та економічної думки».

Панкратова Олена Миколаївна

Доцент кафедри

Освіта

У 1991 році закінчила Харківський державний університет ім. О.М. Горького за спеціальністю «Статистика» і здобула кваліфікацію економіста. 2008 р. у спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії та міжнародної економіки.

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Доцент

Сфера наукових інтересів

Питання національної і регіональної конкурентоспроможності України в трансформаційний період, вплив інституційних чинників на рівень конкурентоспроможності національної економіки, вплив процесів глобалізації на формування і розвиток суб’єктів господарювання.

Матросова Людмила Миколаївна

Професор кафедри

Освіта

У 1975 році закінчила Всесоюзний заочний інститут харчової промисловості спеціальность «Планування промисловості». Присвоєна кваліфікація економіста. 1993 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.05 «Економіка та управління народним господарством». 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.02.02. «Економіка та управління науково-технічним прогресом». 2006 році присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів і банківської справи.

Вчений ступінь та звання

• Доктор економічних наук

• Професор

Сфера наукових інтересів

Управління інноваційним розвитком підприємств регіону, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, стратегія сталого економічного зростання в умовах фінансової кризи, реформи в системі вищої освіти і перехід до економіки знань та ін.

Єчина Лариса Володимирівна

Старший викладач.

Вчений ступінь та звання

1974 року закінчила Харківський інститут інженерів комунального будівництва за спеціальністю «Економіка та організація будівництва».

Сфера наукових інтересів

Процеси міграції робочої сили та наслідки міграції для національної і світової економіки.

Родак Ольга Федорівна

Старший викладач кафедри.

Освіта

В 1989 році закінчила Харківський державний університет ім. О.М. Горького за спеціальністю «Економічне та соціальне планування».

Сфера наукових інтересів

Конкурентоспроможність підприємств.

Черняєва Анна Олександрівна

Доцент кафедри

Освіта

В 2011 році закінчила Харківський інститут банківської справи УБС НБУ, за спеціальністю «Банківська справа». 2015 р. у спеціалізованій вченій раді при Українській інженерно-педагогічній академії захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Доцент

Сфера наукових інтересів

Процес організаційно-економічного забезпечення формування і розвитку робітничих кадрів підприємства; методичні засади проведення міжнародних маркетингових досліджень.

Шемет Марина Вадимівна

Викладач

Освіта

У 2012 році закінчила Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі за спеціальністю “Облік і аудит”, у 2013 році за спеціальністю «Фінанси і кредит».

Сфера наукових інтересів

Вплив інститутів на формування економічного середовища та громадянського суспільства; теоретичні і практичні аспекти державного регулювання освітньої та підприємницької діяльності; специфіка демографічних процесів в регіонах України.

Наукова робота кафедри

Основними напрямами наукової роботи кафедри є:

• участь викладачів у конференціях різних рівнів та міжнародних семінарах;
• підготовка та видання монографій та наукових статей тощо;
• підготовка кандидатських та докторських дисертацій викладачами й аспірантами кафедри;
• залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи.

Важливим завданням викладачів кафедри є стимулювання науково-пошукової творчості студентської молоді. На кафедрі працює студентський науковий гурток «Економікс» під керівництвом к.е.н., проф. Писіна В.М.

Методична робота

Викладачі кафедри постійно працюють над розробкою сучасних навчальних посібників та підручників. Всі дисципліни кафедри забезпечені робочими програмами, опорними конспектами та методичними рекомендаціями для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів, завданнями для проведення модульного контролю. Сформовано електронну базу даних для всіх видів методичних видань у розрізі дисциплін, які викладаються на кафедрі. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію, удосконалює методику викладання та впроваджує в навчальний процес інноваційні навчальні технології.

Організаційна робота

Викладачі кафедри здійснюють організаційну роботу шляхом:

• участі у виховній роботі в студентському колективі у якості кураторів груп;
• керівництва студентським науковим гуртком для поглиблення професійних знань майбутніх фахівців з міжнародної економіки;
• участь у профорієнтаційній роботі;
• участі та проведенні студентських олімпіад, круглих столів, семінарів, брейн-рингів тощо;
• участі в організації та проведення пізнавальних культурних заходів (екскурсій, виставок).

Контактна інформація: 

Тел. 731-36-20 (внутрішній 39)

Електронна пошта: kafedra.etime@gmail.com

Отримай
Новини