• тел: (057) 731-33-65
 • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Державних фінансів

Історична довідка

Кафедра державних фінансів була створена у 2008 році.

Мета створення кафедри – підготовка висококваліфікованих фахівців для фінансової сфери України. Випускники кафедри працюють у головних фінансових управліннях облдержадміністрацій, міських і районних фінансових установах, у системі казначейських і податкових органів, у фінансових підрозділах підприємств всіх форм власності.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін: Податкова система, Бюджетне планування і прогнозування, Митна політика, Бюджетний менеджмент, Державний фінансовий контроль, Бюджетна система, Фінансове право, Казначейська справа, Фінансово-економічна безпека, Податковий менеджмент, Місцеві фінанси, Державні фінанси, Фінансовий менеджмент, Податковий контроль, Адміністрування податків та обов’язкових платежів, Соціальне страхування, Національний банк та грошово-кредитна політика, Фінансово-економічна безпека, Міжнародні фінанси, Фінансова політика.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів і магістрів. Навчання закінчується для бакалаврів здачею державних іспитів, для магістрів – захистом випускних кваліфікаційних робіт. Студентам надається можливість виконувати курсові, випускні кваліфікаційні роботи в комп’ютерних класах. Навчальний процес здійснюється із застосуванням економіко-математичних методів та сучасних інформаційних технологій.

Кафедра приділяє особливу увагу магістерській підготовці, при цьому забезпечує можливість публікування наукових розробок у спеціалізованих наукових виданнях, участь у конференціях, симпозіумах.

Колектив кафедри

Городецька Тетяна Едуардівна

Завідувач кафедри

Освіта

 В 1990 р. закінчила Харківський державний університет ім. О.М. Горького. В 2001 р. закінчила Харківський інститут управління, захистила кандидатську дисертацію за темою «Оподаткування в системі факторів макроекономічної рівноваги в умовах ринкової трансформації».

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Доцент

Сфера наукових інтересів

Фіскально-бюджетна політика в умовах трансформації економічних систем.

Доцент кафедри державних фінансів з 2011 року, має педагогічний стаж понад 20 років. Викладає податково-бюджетні дисципліни. Має наукові праці щодо розвитку податкової та фінансової системи України.

Яременко Валентина Григорівна

Доцент кафедри

Освіта

 В 1978 р. закінчила Харківський державний університет за фахом «Економіст», кандидат економічних наук, доцент.

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Доцент

Сфера наукових інтересів

Мікроекономічні підстави економічної безпеки та мікроекономіка сітьових обмінів.

Є автором багатьох публікацій, навчальних посібників, монографій. Працювала старшим науковим співробітником ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Пєнська Ірина Олександрівна

Доцент кафедри

Освіта

 В 1989 р. закінчила Харківський інженерно-економічний інститут за фахом «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарчої діяльності», економіст. В 1995 р. закінчила Харківський державний економічний університет за фахом «Управління трудовими ресурсами на промислових підприємствах».

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Доцент

Трудова діяльність

Україна в системі міжнародних фінансових відносин.

У 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Управление трудовыми ресурсами на промышленных предприятиях». Викладач фінансово-економічних дисциплін. Загальний стаж педагогічної роботи в ВНЗ – 20 років. Є автором багатьох наукових, методичних робіт з питань розвитку фінансової системи України.

Дахнова Олена Євгенівна

Доцент кафедри

Освіта

У 1997 році закінчила ХГУ «НУА» за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію економіста з поглибленою правовою підготовкою.

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Доцент

Сфера наукових інтересів

Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України в сучасних умовах.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Ринок інфраструктурних послуг та його розвиток у трансформаційній економіці України». Викладає дисципліни: «Соціальне страхування», «Інформаційні системи та технології у фінансах», «Податкова система».

Коваленко Світлана Олександрівна

Доцент кафедри

Освіта

В 1999 р. закінчила Харківський національний економічний університет за фахом «Фінанси і кредит». У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування доходів державного бюджету від операцій з капіталом».

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

Сфера наукових інтересів

Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів.

Викладає дисципліни: «Податковий контроль», «Бюджетний менеджмент», «Бюджетне планування і прогнозування», «Фінансове право». Має наукові публікації й учбово-методичні видання.

Матросова Людмила Миколаївна

Професор кафедри

Освіта

Закінчила Всесоюзний заочний інститут харчової промисловості за фахом «Планування промисловості» (м. Москва, Росія) за фахом «Планування промисловості». У 1993 році захистила кандидатську дисертацію в ІЕП НАН України. У 2002 році захистила докторську дисертацію в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України.

Вчений ступінь та звання

• Доктор економічних наук

• Професор

Сфера наукових інтересів

У 2002 році захистила докторську дисертацію в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України. Керує підготовкою аспірантів, є керівником наукових робіт студентів та молодих вчених. Список наукових публікацій становить понад 150 наукових праць, у тому числі 11 монографій, публікації за кордоном (Болгарія, Росія, Польща), навчальні посібники, навчально-методичні видання, статті в спеціальних наукових виданнях.

Стеценко Тетяна Володимирівна

Доцент кафедри

Освіта

В 2006р. закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за фахом «Фінанси», кандидат економічних наук.

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Доцент

Сфера наукових інтересів

Місцеві запозичення і ринок цінних паперів України.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит» на тему «Депозитарне забезпечення функціонування ринку цінних паперів України». Має наукові та учбово-методичні публікації.

Гарькавенко Ксенія Володимирівна

Старший викладач кафедри, куратор студентської групи.

Освіта

В 2003 р. закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за фахом «Фінанси». Закінчила аспірантуру Науково-дослідного фінансового інституту Міністерства фінансів України.

Сфера наукових інтересів

Формування власної дохідної бази місцевого самоврядування.

Викладає дисципліни: «Державний фінансовий контроль», «Бюджетна система», «Бюджет та бюджетування», «Місцеві фінанси». Автор наукових публікацій.

Корнівська Валерія Олегівна

Доцент кафедри

Освіта

У 1999 році закінчила Харківській державний університет, спеціальність «Економічна теорія».

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

Сфера наукових інтересів

Трансформація фінансових інститутів в інформаційно-сітьовій економіці.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Ліквідність системи фінансових інститутів перехідної економіки». Автор наукових публікацій.

Макуха Світлана Миколаївна

Професор кафедри

Освіта

У 1970 році закінчила Московський державний університет ім.. М. В. Ломоносова за спеціальністю «Політична економія»; у 1996 році закінчила Юридичну академію України ім. Я. Мудрого за спеціальністю «Правознавство».

Вчений ступінь та звання

• Доктор економічних наук

• Професор

Сфера наукових інтересів

Дослідження тенденцій розвитку світового господарства

Німкович Андрій Ігорович

Старший викладач кафедри

Освіта

У 2015 році закінчив Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі за спеціальністю «Фінанси і кредит».

Сфера наукових інтересів

Розвиток інфраструктури ринку цінних паперів в Україні

Золотарьов Сергій Васильович

Викладач кафедри

Освіта

У 2007 році закінчив Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця за спеціальністю «Державна служба».

Івахненко Наталія Юріївна

Cтарший лаборант кафедри

Наукова робота кафедри

Основними напрямами наукової роботи кафедри «Державні фінанси» є:

 • теоретико-методологічні засади формування бюджетної політики як дієвого інструмента соціально-економічного розвитку країни;
 • податкова політика формування доходів бюджету в контексті зростання національної економіки та її регіонів;
 • державна політика у сфері видатків бюджету;
 • реформування бюджетної системи та міжбюджетних відносин;
 • методологічні засади підвищення ефективності бюджетних програм;
 • розвиток місцевих фінансів.
 • виконання держбюджетних і госпрозрахункових науково-дослідних робіт;
 • підготовка та видання наукових статей, монографій тощо;
 • підготовка кандидатських та докторських дисертацій викладачами кафедри;
 • участь викладачів у конференціях різних рівнів та міжнародних семінарах.

Фахівці кафедри державних фінансів постійно підвищують свій професійний рівень, займаються науковою діяльністю працюючи над дослідженням наукової теми «Державні фінанси в системі механізмів структурних та інституційних змін в економіці України», що є складовою частиною теми наукових досліджень Інституту. Викладачі за останні роки підготували навчально-методичні розробки, підручники, наукові статті за різними напрямами фінансово-економічної діяльності держави, регіону, окремих підприємств тощо. Викладачі кафедри є членами авторського колективу, що підготував колективні монографії «Фінансово-економічний потенціал України як складова глобалізаційно-інтеграційних процесів», «Функціонування системи державних фінансів України в умовах інтеграційних процесів», «Державні фінанси в системі механізмів і чинників фінансової стабільності».

Важливим завданням викладачів кафедри державних фінансів є стимулювання науково-пошукової творчості студентської молоді. На кафедрі працює студентський науковий гурток «Фінансист» під керівництвом д.е.н., проф. Матросової Л.М.

Виховна робота кафедри

Значна увага на кафедрі приділяється виховній роботі, викладачі є кураторами студентських груп. Науково-педагогічні працівники кафедри державних фінансів є творчими, висококваліфікованими фахівцями, яких турбує престиж навчального закладу, якісний рівень підготовки студентів, майбутнє молоді і держави в цілому.

Методична робота

Викладачі кафедри постійно працюють над розробкою сучасних навчальних посібників та підручників.

Всі дисципліни кафедри забезпечені робочими програмами, опорними конспектами та методичними рекомендаціями для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів, завданнями для проведення модульного контролю.

Сформовано електронну базу даних для всіх видів методичних видань у розрізі дисциплін, які викладаються на кафедрі.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію, удосконалює методику викладання та впроваджує в навчальний процес інноваційні навчальні технології.

Організаційна робота

Викладачі кафедри здійснюють організаційну роботу шляхом:
• участі у виховній роботі в студентському колективі у якості кураторів груп;
• керівництва студентським науковим гуртком для поглиблення професійних знань майбутніх фахівців з фінансів;
• участь у профорієнтаційній роботі
• участі та проведенні студентських олімпіад, круглих столів, семінарів, брейн-рингів тощо;
• участі в організації та проведення пізнавальних культурних заходів (екскурсій, виставок).

Контактна інформація:
Електронна пошта: cafedra.gosfin@gmail.com

Отримай
Новини