• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Факультет обліку, менеджменту та міжнародної економіки

Тюріна Діна Миколаївна

Декан факультету

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за державним замовленням та за угодами з юридичними і фізичними особами.

Застосовується двосеместрова форма організації освітнього процесу та модульна система навчання й контролю знань.

Практична підготовка студентів факультету охоплює різні види практик та тренінгів.

Студенти беруть активну участь у науково-дослідній роботі кафедр, за результатами якої студенти виступають із доповідями на міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, публікують матеріали в періодичних фахових виданнях.

Студентам додатково надається можливість пройти військову підготовку з присвоєнням офіцерського звання.

Студенти-відмінники, які досягли найвищих показників у громадській та науково- дослідній роботі щорічно заохочуються стипендіями Верховної Ради України, Харківського міського голови, Харківської обласної державної адміністрації, іменними стипендіями інституту.

Захопленим і веселим є студентське життя поза навчальним процесом: щорічне святкування Дня факультету, туристичні походи, участь у конкурсах краси і таланту (Міс та Містер ХІФ), День студента, брейн-ринги тощо.

Ємець Ганна Георгіївна

Провідний фахівець

Проскуріна Тетяна Володимирівна

провідний фахівець

До складу факультету входять чотири кафедри:

Кафедра обліку, аудиту та економічного аналізу – випускова кафедра з напряму підготовки «Облік і аудит» та спеціальності «Облік і оподаткування»;

• Кафедра менеджменту – випускова кафедра з напряму підготовки «Управління персоналом та економіка праці» та спеціальності «Менеджмент»;

• Кафедра економіко-математичних методів та інформаційних технологій

• Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки – випускова кафедра з напряму підготовки «Міжнародна економіка» та спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється навчання студентів за денною формою:

Код та найменування галузі
Шифр та найменування спеціальності
Освітньо-професійна програма
Термін  підготовки
Освітній ступінь “бакалавр”
у т.ч. на основі повної загальної середньої освіти
29 Міжнародні відносини
292 «Міжнародні економічні відносини»
Міжнародні економічні відносини
3 роки 10  місяців
 07 Управління та  адміністрування
 071 «Облік і  оподаткування»
Облік і  оподаткування
3 роки 10  місяців
 073 «Менеджмент»
Менеджмент організацій
Менеджмент туристичного бізнесу
3 роки 10 місяців
Освітній ступінь “магістр ”
 07 Управління та адміністрування
073 «Менеджмент»
Менеджмент організацій
1 рік 4 місяці
 071 «Облік і оподаткування»
Облік і  оподаткування
1 рік 4 місяців

Факультет здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за заочною формою:

Код та найменування галузі
Шифр та найменування спеціальності
Освітньо-професійна програма
Термін підготовки
Освітній ступінь “бакалавр”
у т.ч. на основі повної загальної середньої освіти
 07 Управління та адміністрування
 071 «Облік і оподаткування»
Облік і  оподаткування
 3 роки 10 місяців
 072 «Фінанси, банківська справа та  страхування»
Фінанси, банківська справа та  страхування
 3 роки 10 місяців
у т.ч. на основі ОКР “молодший спеціаліст”
 07 Управління та  адміністрування
 072 «Фінанси, банківська справа  та  страхування»
Фінанси, банківська справа та  страхування
 2 роки 6 місяців
Освітній ступінь “магістр”
 07 Управління та  адміністрування
 071 «Облік і оподаткування»
Облік і  оподаткування
1 рік 4 місяців
 072 «Фінанси, банківська справа та  страхування»
Фінанси, банківська справа та  страхування
1 рік 4 місяців
073 «Менеджмент»
Менеджмент організацій
1 рік 4 місяців

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

Фахівець у галузі обліку і оподаткування здатний приймати оптимальні управлінські рішення із забезпечення обліково-аналітичної роботи підприємств і організацій різних форм власності, здійснення аудиторських перевірок, проведення експертизи прогнозування показників бюджету на різних рівнях, забезпечувати об’єктивною й достовірною інформацією про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. Особливістю підготовки студентів зі спеціальності «Облік і оподаткування» є формування системи знань з облікових дисциплін, знання яких забезпечить ведення бухгалтерського обліку підприємницької діяльності, організацій та установ державного сектору економіки, оволодіння навичками оподаткування бізнесу.

«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

Сучасний український бізнес відчуває нагальну потребу у фахівцях з міжнародних економічних відносин, які б добре зналися на формах і методах міжнародної торговельної діяльності й професійно орієнтувалися в закономірностях та основних тенденціях розвитку світових і регіональних товарних ринків. Тенденції до нестабільності й посилення ризиків у міжнародному бізнес-середовищі вимагають ґрунтовної підготовки фахівців відповідної спеціальності в галузі зовнішньоторговельної та міжнародної інвестиційної діяльності, валютних та обліково-економічних операціях. Актуальність підготовки економістів-міжнародників зумовлена процесами глобалізації й високим рівнем відкритості національних ринків.

«МЕНЕДЖМЕНТ»

Фахівці спеціальності орієнтовані на раціональне використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів. Менеджери повинні володіти високим рівнем професіоналізму в прийнятті управлінських рішень, передбачати перспективи розвитку будь-якої організації чи установи, мати розвинене почуття соціальної відповідальності, критично-конструктивний стиль мислення, бути відкритими до інновацій. Фахівець з менеджменту має спеціальні знання з проблем психології та етики ділового спілкування, управління персоналом, дослідження ринків, прогнозування товарної політики, рекламної та зовнішньоекономічної діяльності, грошового обігу, кредиту, бухгалтерського обліку, соціальної відповідальності за ринкову діяльність підприємства.

«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Студенти спеціальності одержують значний обсяг фундаментальних знань та практичних навичок у галузі державних фінансів й управління фінансовими ресурсами підприємств. Особливість підготовки фінансиста–аналітика полягає у поглибленому вивченні процесів бюджетного планування, фінансово-кредитної діяльності, казначейської справи; здійсненні контролю за формуванням та використанням державних фінансових ресурсів. Актуальність і престижність цієї спеціальності в умовах ринкової економіки і бізнесу обумовлена важливістю вирішення завдань управління фінансовими потоками.

Отримай
Новини