• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Студентська наука

Особлива увага в Інституті приділяється студентській науковій роботі, що сприяє виявленню і задоволенню потреб студентів у науковій діяльності, розкриттю і розвитку їх творчого потенціалу, залученню до науково-дослідної і науково-практичної роботи. Усі учасники студентського наукового товариства структуризовані за студентськими гуртками по кафедрах:

1) фінансів і кредиту «Єрудит». Під керівництвом к.е.н., доцент Фещенко Л.В. члени наукового гуртка працювали за напрямом наукового дослідження: «Формування стратегії розвитку промислового комплексу України». В студентському гуртку здійснюється систематизація наукової роботи: досліджується, аналізується і узагальнюється науково-теоретичний матеріал, який розкриває основні здобутки та проблеми розвитку України в умовах глобалізації та системі міжнародних зв’язків. Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри було підготовлено 5 наукових робіт для участі в І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014/2015 н.р. та студенти для участі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни зі спеціальності «Фінанси і кредит». Учасники наукового гуртка приймають участь у досліджені НДР: «Формування стратегії розвитку фінансів України» (державний реєстраційний номер 0110U002117).

2) державних фінансів «Фінансист». На кафедрі працює студентський науковий гурток «Фінансист» під керівництвом: к.е.н. Стеценко Т.В. Напрямом роботи були дослідження особливостей функціонування державних фінансів в Україні. Метою наукових досліджень гуртка була розробка стратегії розвитку державних фінансів. Під керівництвом к.е.н. Стеценко Т.В. було підготовлено 2 наукових робіт для участі в І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014/2015 н.р. та студенти для участі у ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Страхування». Учасники наукового гуртка приймають участь у досліджені НДР: «Державні фінанси в системі механізмів і чинників фінансової стабільності», державний реєстраційний № 0115U003012.

3) економічної теорії та міжнародної економіки «Економічна думка». Протягом 2014-2015 року під керівництвом к.е.н., доцента кафедри Кучина С.П. члени наукового гуртка працювали за напрямом «Теоретико-методологічні проблеми розвитку вітчизняної та світової соціально-економічної системи суспільства». Метою наукових досліджень гуртка було: вивчення, аналіз та обговорення навчальних соціально-економічних проблем розвитку суспільства в умовах глобалізацій них процесів. Завдання, що вирішувалися: систематизувати наукову роботу за напрямом роботи «Теоретико-методологічні проблеми розвитку вітчизняної та світової соціально-економічної системи суспільства»: дослідити, проаналізувати, систематизувати й узагальнити науково-теоретичний матеріал. Учасники наукового гуртка приймають участь у досліджені над науково-дослідною роботою за темою: «Інституційні трансформації суб`єктів господарювання в умовах інноваційної економіки: чинники та напрями». Під керівництвом к.е.н., доцента Ярмак О.В. підготовлени студенти до участі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Міжнародна економіка» та спеціальності «Міжнародна економіка», отримано диплом другого ступеня.

4) управління персоналом та економіки праці «Manager». Науковий керівник к.т.н., доцент Тертичний О.О. Напрям роботи гуртка «Удосконалення організаційних та соціально-економічних аспектів управління підприємством в сучасних умовах». Метою є формування у студентів навичок аналізу, прогнозування, моделювання та вирішення соціально-економічних проблем розвитку та управління сучасним підприємством. Під керівництвом к.е.н., доцента Тертичного О.О. була підготовлена наукова робота, яка була рекомендована для участі в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014/2015 н.р. та студенти для участі у ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці». Учасники наукового гуртка приймають участь у досліджені НДР: «Удосконалення організаційних, економічних та соціально-економічних аспектів управління підприємством в сучасних умовах».

) сучасних європейських мов «Лінгвіст». Науковий керівник к.філол.н, в.о. доцента кафедри Агібалова Т.М. Члени якого розробляють напрямок «Національні мови Європи в лінгвістичному та культурологічному аспекті: актуальні проблеми». Метою наукових досліджень гуртка було: виробити основні підходи до розуміння перспектив подальшого розвитку мовної освіти студента; залучити студентську молодь до науково-дослідницької роботи, надавати методичну допомогу щодо оволодіння студентами навичками та вміння працювати з науковою літературою та іншими інформаційними джерелами. Завдання, що вирішують члени наукового гуртка: дослідити, проаналізувати, систематизувати й узагальнити науково-теоретичний матеріал, що розкриває основні особливості, сутність тенденцій, перспективи вивчення мови як феномену культури. Під керівництвом к.філ.н. Романової І. В. підготовлена студентка 3го курсу Шмат О.Є. до участі у V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, отримано диплом ІІ ступеня та ІІІ ступеня.

6) обліку, аудиту та економічного аналізу «Перлини інтелекту». Науковий керівник к.е.н., доцент Потапова Н.О. Мета роботи гуртка: визначити напрями розвитку бухгалтерської думки щодо теоретичних засад обліку, окреслити основні аспекти відносно вдосконалення методики та організації бухгалтерського обліку в інформаційній системі управління підприємством. Напрям роботи наукового гуртка: «Удосконалення бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту в інформаційній системі економічної безпеки підприємства». Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри було підготовлено наукові роботи, які були рекомендовані для участі в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014/2015 н.р. Учасники наукового гуртка приймають участь у досліджені науково-дослідних робіт за темами: «Удосконалення бухгалтерського обліку та контролю в системі економічної безпеки державних фінансів: теорія та методологія», «Удосконалення аналітичного процесу в системі управління промисловим підприємством: теорія і практика», «Інформаційне забезпечення бюджетування діяльності підприємства».

7) економіко-математичних методів та інформаційних технологій «Алгоритм». Протягом 2014-2015 навчального року під керівництвом к.т.н., доц. Глотова Є.О. члени наукового гуртка працювали за напрямом «Інформаційні технології та офісне програмування». Мета наукових досліджень гуртка: оволодіти основними засобами алгоритмізації рішення економічних задач та їх аналізу. Завдання, що вирішувалися: освоїти інформаційні технології додатків MS Office (MS Word, MS Excel, MS Access) та засоби програмування. Під керівництвом викладачів підготовлені студенти для участі у ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Інформатика». Учасники наукового гуртка приймають участь у досліджені НДР: «Математичні методи у прогнозуванні та плануванні економічних процесів».

8) соціально-гуманітарних дисциплін «Гуманітарій». Під керівництвом викладача кафедри Панфілової Я.О. члени наукового гуртка працювали за напрямом «Сучасне інформаційне суспільство: світоглядні та культурологічні аспекти». Метою наукових досліджень гуртка було: залучити студентську молодь до науково-дослідницької роботи, надавати методичну допомогу щодо оволодіння студентами навичками та вміння працювати з науковою літературою та іншими інформаційними джерелами. Завдання, що вирішувалися: з вересня 2014 року є аналіз, систематизація й узагальнення науково-теоретичного матеріалу, що розкриває основні особливості, сутність тенденцій, перспективи розвитку в Україні інформаційного суспільства, розгляд концептуальних засад інформаційного суспільства та їхнє відображення в українській дійсності. Під керівництвом д.філос.н., професора Панфілова О.Ю. була підготовлена наукова робота, яка приймала участі в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014/2015 н.р. з політичних наук, отримано Грамота від конкурсної комісії.

У роботі наукових гуртків беруть участь 203 особи, що складає понад 28% від загальної кількості студентів інституту. Студенти систематично приймають участь у конференціях, виступають з доповідями на гуртках кафедри, конференціях, публікують наукові статті та тези у вітчизняних фахових виданнях. За результатами студентської наукової роботи студенти виборюють почесні грамоти, листи подяки. У звітному періоді студентські наукові гуртки здійснювали роботу згідно затверджених на засіданнях кафедр планів.

Отримай
Новини