• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Наукові конференції

Однією з форм апробації наукових досліджень в Інституті є проведення науково-комунікативних заходів.

За звітний період на базі Інституту було заплановано та проведено заходи регіонального, всеукраїнського і міжнародного рівнів. Такі форми взаємодії теорії і практики в економічній сфері надають можливість не тільки здійснювати апробацію результатів наукових досліджень, а й дозволяють формувати нові проблемні питання з метою їх подальшого науково-методичного вирішення.

22 жовтня 2014 р. відбувся науково-методичний семінар «Методологічні засади наукового дослідження», в якому взяли участь викладачі та студенти-магістри інституту. Семінар проходив у форматі круглого столу, де науково-педагогічні працівники презентували доповіді викладачі та студенти-магістри інституту.
13 листопада відбувся VII Cимпозіум «Соціально-економічні проблеми функціонування фінансових систем в умовах інтеграційних процесів». Симпозіум проходив у формі пленарного та 7 секційних засідань, які пройшли в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням як провідних вчених, так і молодих вчених. Серед учасників конференції – провідні вчені, науковці та практики Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, Курського інституту менеджменту, економіки і бізнесу, Харківського національного університету внутрішніх справ, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ, Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харківського інституту банківської справи УБС НБУ, Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва, Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Підготовлено та схвалено рекомендації з питань, що розглядались.

5 лютого 2015 р. було проведено науково-методичну конференцію «Забезпечення якості вищої економічної освіти: сучасний стан та перспективи». Учасниками конференції було заслухано і обговорено ряд питань, пов’язаних з проблемами якості вищої економічної освіти, а саме: викладання професійно-орієнтованих дисциплін в умовах бюджетно-податкової політики; інтеграція освіти, науки й інформаційних технологій – запорука ефективності навчального процесу; формування європейської системи забезпечення якості вищої освіти на випускаючих кафедрах; освітянські технології та методи навчання: сучасні підходи до освіти; соціально-гуманітарні, культурологічні та виховні аспекти забезпечення якості економічної освіти; сучасні інноваційні технології вищої економічної освіти та їх перспективи.

23 квітня 2015 р. відбулася Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів за темою: «Розвиток фінансової політики України в умовах трансформації соціально-економічних відносин». У роботі науково-практичної конференції взяли участь молоді вчені, аспіранти та студенти провідних вищих навчальних закладів та установ. Молоді науковці мали можливість поділитися своїми науковими здобутками, обговорити нові ідеї, обмінятися думками, виступити з цікавими доповідями щодо актуальних проблем сьогодення. Під час конференції відбувалась жвава дискусія та обговорення доповідей. В цілому учасники конференції відзначили високій рівень її науково-практичного наповнення, підготовки та проведення. За підсумками конференції найзмістовніші доповіді на найбільш актуальні теми були нагороджені дипломами.

23 квітня 2015 р. на базі Харківського інституту бізнесу і менеджменту відбулася Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інституційні засади стабільного розвитку економічних суб’єктів в умовах інтеграційно-глобалізаційних процесів», кафедра управління персоналом та економіки праці ХІФ УДУФМТ були співорганізаторами заходу.

Протягом звітного періоду науковими творчими колективами Інституту було проведено науково-комунікативні заходи, серед них слід відзначити такі:

1) Круглий стіл «Фахова компетентність: мовний сегмент» (кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, 10.11.2014);

2) «Культура фахового мовлення економіста» (кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, 27.11.2014 р.);

3) Круглий стіл «Актуальні проблеми фінансової терміносистеми» (кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, 11.12.2014 р.).

4) Кафедральний методичний семінар «Наукова робота студента як критерій майбутньої успішності професійної діяльності» (кафедра економічної теорії та міжнародної економіки, 2.03.2015 р.).

5) Круглий стіл за темою «Інтеграційні процеси в Україні в умовах децентралізації» (кафедра економічної теорії та міжнародної економіки, 11.03.2015р.).

6) Кафедральний методичний семінар «Актуальні проблеми теорії і практики навчання мов у вищій школі» (кафедра сучасних європейських мов, 13.03.2015р.).

7) Кафедральний науковий семінар «Культурологічний та лінгвістичний аспект поняття «норма» в європейських мовах» (кафедра сучасних європейських мов, 23.03.2015р.).

8) Круглий стіл «Характеристика мовних огріхів у полілінгвальному просторі України» (кафедра сучасних європейських мов, 31.03.2015р.).

9) Круглий стіл «Актуальні проблеми гуманітарної освіти України» (кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, 18.02.2015р.).

10) Круглий стіл «Інформаційне суспільство в Україні – сучасні напрями розвитку» (кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, 25.02.2015р.).

11) Кафедральний круглий стіл «Реалії сучасного управління» (кафедра управління персоналом та економіки праці було проведено, 19.05.2015р.).

12) Студентський круглий стіл «Особливості економіки України: погляд молодих науковців» (кафедри сучасних європейських мов, 19.05.2015р.).

13) Науковий семінар «Новітні технології в навчанні мов» (кафедра сучасних європейських мов, 20.05.2015р.).

14) Круглий стіл «Використання дослідницького потенціалу кафедри у інноваціонному розвитку» (кафедра економіко-математичних методів та інформаційних технологій, 20.05.2015р.).

15) Круглий стіл «Державні фінанси: сучасний стан та перспективні реформи» (кафедра державних фінансів, 21.05.2015р.).

16) Науковий семінар «Проблеми розвитку фінансових послуг в Україні в умовах фінансової кризи» (кафедра фінансів і кредиту, 21.05.2015р.).

17) Науково-теоретичний семінар «Українська освіта у сучасних вимірах» (кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, 21.05.2015р.).

18) Кафедральний круглий стіл «Сучасна економіка України: загрози та виклики» (кафедра економічної теорії та міжнародної економіки, 21.05.2015р.).

19) Науково-методичний семінар «Актуальні проблеми бухгалтерського обліку в Україні» (кафедра обліку, аудиту та економічного аналізу, 21.05.2015р.).

Наукові заходи пройшли на високому організаційному та науковому рівні.

Отримай
Новини