• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Наукові дослідження ТНК кафедр інституту

Науково-педадогічні працівники Інституту в складі кафедральних науково-творчих колективів (далі – НТК) здійснюють дослідження за наступними тематиками:

1) НТК кафедри економічної теорії та міжнародної економіки «Економікс» (науковий керівник – к.е.н., професор Писін В.М.). У вересні 2014 р. розпочато дослідження над науково-дослідною роботою за темою «Інституційні трансформації суб`єктів господарювання в умовах інноваційної економіки: чинники та напрями» (державний реєстраційний № 0115U003010, термін виконання вересень 2014-червень 2016). Мета дослідження полягає у вивченні передумов, механізмів й наслідків інноваційного розвитку суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки; обґрунтування теоретико-методологічних засад визначення економічного змісту, видів інтелектуальних послуг та їх ролі в інноваційному розвитку національної економіки.

2) НТК кафедри фінансів і кредиту – «Фінансовий аналітик» (науковий керівник – к.е.н., доцент Косарева І.П.) наукові дослідження за темою: «Формування стратегії розвитку фінансів України» (державний реєстраційний номер 0110U002117). Розроблявся заключний етап наукової теми, термін виконання продовжено до травня 2016р. Основна мета НДР – розробка теоретичних основ та методичних рекомендацій щодо формування стратегії розвитку фінансів України. НТК кафедри фінансів і кредиту викононо господарський договір на проведення аналізу фінансового стану для ДП «Державний інститут по проктування підприємств коксохімічної промисловості» (ДП «ГИПРОКОКС»). Тема наукового дослідження: «Дослідження та розробки в галузі економічних наук» код Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК ІІ.2.29 Науковий керівник: завідувач кафедрою к.е.н., доцент Косарєва І.П., термін виконання 05.05.2015р.- 02.06.2015р. Мета: виявлення позитивних та негативних тенденцій розвитку підприємства за останні 3 роки, а також, розробка рекомендацій щодо подальших перспектив розвитку підприємства.

3) НТК кафедри державних фінансів «Фінансовий простір». (науковий керівник – д.е.н., професор Яременко О.Л.) наукові дослідження за темою: «Державні фінанси в системі механізмів і чинників фінансової стабільності», державний реєстраційний № 0115U003012, термін виконання січень 2015-грудень 2017 р. Мета науково-дослідної роботи: визначення шляхів підвищення ефективності функціонування системи державних фінансів як механізму забезпечення фінансової стабільності в умовах глобальної невизначеності.

4) НТК кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу проводить наукові дослідження за темою:«Інформаційне забезпечення бюджетування діяльності підприємства», під керівництвом к.е.н., доцент Чумак О.В., державний реєстраційний № 0115U003011, термін виконання червень 2014 р.-лютий 2016 р. Мета роботи у теоретичному обґрунтування та розробці практичних рекомендацій організації бюджетування діяльності в системі управління підприємствами. Очікуванні результати – Удосконалення науково-практичного підходу до організації бюджетування на підприємстві; теоретико-методичного підходу інформаційного забезпечення моделювання бюджетування в системі управління підприємств. У жовтні 2014 р. під керівництвом завідувача кафедри Шума М.А. розпочато НДР за темою: «Удосконалення аналітичного процесу в системі управління промисловим підприємством: теорія і практика», державний реєстраційний № 0115U003011, термін виконання жовтень 2014 р.-червень 2016 р. Мета науково-дослідної роботи – удосконалення методики аналізу діяльності промислових підприємств та уточнення взаємозв’язків між підрозділами та службами підприємств в ході аналітичного процесу. НТК кафедри управління персоналом та економіки праці «Стратегія менеджменту» (науковий керівник – д.е.н., доцент Дорошенко Г.О.) наукові дослідження за темою: «Удосконалення організаційних, економічних та соціально-економічних аспектів управління підприємством в сучасних умовах» (державний реєстраційний номер 0110U008134). Дослідження 3 етапу «Методичні рекомендації щодо покращення соціального та економічного стану підприємства». Термін виконання грудень 2015р.

Мета роботи удосконалення системи управління підприємством має відбуватися за такими основними напрямами:

а) удосконалення організаційної структури управління підприємством;
б) оптимізація організації менеджменту і бізнес-процесів через поліпшення системи планування, обліку і контролю за основними показниками діяльності підприємства;
в) удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами;
г) підвищення ефективності управління інноваційними процесами на підприємстві, поліпшення якості вироблюваної продукції.

5) НТК кафедри економіко-математичних методів та інформаційних технологій (науковий керівник – д.ф.-м.н., професор Лапшин В.І.). У липні 2014 р. розпочато дослідження НДР за темою: «Математичні методи у прогнозуванні та плануванні економічних процесів», державний реєстраційний номер 0114U004452, термін виконання липень 2014р.-липень Мета науково-дослідної роботи «Математичні методи у прогнозуванні та плануванні економічних процесів» – розширення використання математичних методів для оцінки стану і планування розвитку економіки.

6) НТК кафедри сучасних європейських мов «Лінгвіст». (науковий керівник – к.філол.н., Романова І.В.). Науково-творчий колектив кафедри долучився до розробки теми: «Європейські національні (літературні) мови: лінгвістичний та культурологічний вимір». Актуальність тем визначається потребою всебічно проаналізувати форми вияву закорінених в мові нації ментальних рис, культур філософської та лінгводидактичної парадигм, розглянути найбільш суттєві для досягнення толерантності щодо представників інших націй аспекти мовної культури, традицій, рецепції через мову певних лінгвістичних та аксіологічних кодів й архетипів. Мета науково-дослідної теми кафедри – систематизування теоретичної інформації та методичного досвіду підготовки фахівців із знанням іноземних мов з урахуванням умов і вимог сьогодення, окреслення перспективних площин дослідження в галузі освіти з проекцією на загальноєвропейські рекомендації щодо процесу оволодіння мовою, її вивчення та викладання.

7) НТК кафедри соціально-гуманітарних дисциплін – «Гуманітарій» (науковий керівник – д.філос.н., проф. Панфілов О.Ю.) наукові дослідження за темою: «Особливості функціонування соціально-гуманітарної сфери України в умовах глобальних викликів». Актуальність обраної теми визначається тим, що сучасне українське суспільство переживає сьогодні складний період трансформації усіх сфер життя. Процеси внутрішньої трансформації накладаються на процеси глобальних світових змін, що приводить до появи нових ознак українського соціуму та нових особливостей його функціонування та розвитку. Мета науково-дослідної роботи – окреслити основні концептуальні положення функціонування Українського суспільства в умовах глобальних змін. До виконання кафедральних тем НДР долучені студенти. Результати наукових досліджень впроваджуються в навчальний процес та проходять апробацію на науково-комунікативних заходах

Отримай
Новини