• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Студенти спеціальності одержують значний обсяг фундаментальних знань та практичних навичок у галузі державних фінансів й управління фінансовими ресурсами підприємств. Особливість підготовки фінансиста–аналітика полягає у поглибленому вивченні процесів бюджетного планування, фінансово-кредитної діяльності, казначейської справи; здійсненні контролю за формуванням та використанням державних фінансових ресурсів. Актуальність і престижність цієї спеціальності в умовах ринкової економіки і бізнесу обумовлена важливістю вирішення завдань управління фінансовими потоками.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ:07 «Управління та адміністрування»
ФОРМА НАВЧАННЯ:денна, заочна
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ :бакалавр магістр
ТЕРМІН НАВЧАННЯ:3 роки 10 місяців1 рік 5 місяців
ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС:24090
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ:денна форма навчання - 100
заочна форма навчання - 100
денна форма навчання - 50
заочна форма навчання - 50
СЕРТИФІКАТИ ЗНО
(ВСТУПНІ ІСПИТИ):
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Історія України або географія.
1. Екзамен за фахом
2. Екзамен з Іноземної мови
Актуальність, мета та основні завдання програми підготовки бакалаврів

Підготовка за бакалаврською програмою надає можливість оволодіти знаннями та навичками щодо економічної теорії, закономірностей функціонування та розвитку фінансових відносин між суб’єктами господарювання, функціонування державних фінансів, сутності та сфери діяльності фінансових посередників.
Мета програми – підготовка кадрів високого професійного рівня для державних установ, органів місцевого самоврядування, приватного бізнесу, банківських, страхових та інших фінансових установ.
Мета програми підготовки бакалаврів досягається завдяки виконанню наступних завдань:
1) оволодіння теоретичними основами економічної теорії та набуття практичних павичок у сферах інвестиційної, кредитної, страхової діяльності суб’єктів господарювання;
2) опанування навичок використання нормативно-правових актів у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
3) формування навичок щодо здійснення фінансового аналізу на підприємстві та планування фінансових результатів його діяльності;
4) вивчення комп’ютерних технологій роботи з фінансовою інформацією, розрахунків із застосуванням фінансових, банківських та страхових інструментів;
5) опанування навичок обґрунтовано розробляти шляхи вирішення фінансових проблем на рівні держави та підприємства.

[згорнути]
Актуальність, мета та основні завдання програми підготовки магістрів

Підготовка за магістерською програмою надає можливість оволодіти навичками з фінансового та податкового менеджменту підприємства, ознайомитися зі специфікою функціонування ринку фінансових послуг та страхового ринку, опанувати інструменти інвестиційного аналізу та проектного фінансування, набути практичних знань щодо управління фінансовими ризиками та формування системи антикризового управління компанії.
Метою програми підготовки магістрів полягає у підготовці компетентних фахівців, які володіють глибокими знаннями щодо забезпечення фінансової стійкості господарюючих суб’єктів та конкурентоспроможності вітчизняних фінансових інститутів на міжнародному ринку.
Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності й індивідуалізації навчання, фундаментальності й цілісності надання знань, практичної спрямованості й усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів тощо.

Реалізація таких принципів розкривається в задачах підготовки магістра з фінансів:
• відтворити та поглибити знання основних понять, правил та принципів, теоретичних положень та концепцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування;• формування навичок обґрунтування напрямів вирішення фінансових проблем на рівні держави та суб’єктів господарювання;
• розвинути у фахівців вміння розв’язувати нестандартні задачі, прогнозувати економічні процеси в сфері грошових, фінансових і кредитних відносин, вбачати перспективи розвитку фінансових відносин та перспективи власної професійної діяльності, робити експертні висновки за всіма аспектами фінансової діяльності;• поєднання професійної підготовки здобувача вищої освіти з формуванням освіченої та соціально- відповідальної особистості;
• надання універсальних та спеціалізованих компетентностей з урахуванням рівня економічного розвитку країни, за для досягнення соціальної мобільності випускника та забезпечення його стійкості на ринку праці;

[згорнути]
Перелік компетентностей, що формуються у результаті навчання

Знання:
1) теоретичних основ економічної теорії, аспектів функціонування фінансів у різних сферах діяльності, методики оцінки та аналізу фінансових показників;
2) сутності монетарної політики держави, методів аналізу й оцінки грошової та кредитної політики в Україні;
3) організації системи оподаткування та її місця в розвитку ринкової економіки;
4) фінансового планування виручки від реалізації продукції та позареалізаційних доходів; принципів встановлення ціни на продукцію (роботи, послуги); формування ефективних джерел фінансування витрат;
5) здійснення операцій на фондовому ринку, інвестицій в цінні папери, трастових, лізингових, факторингових та інших фінансових операцій;
6) формування напрямів інвестування грошових ресурсів та визначення їх ефективності.

Уміння:
1) здійснювати аналіз, узагальнення та порівняння надбань світової та вітчизняної економічної науки;
2) застосовувати теоретичні і практичні знання у дослідженні сучасних фінансово-економічних процесів та явищ;
3) організовувати формування та виконання бюджетів різних рівнів;
4) здійснювати контроль за раціональним формуванням та використанням централізованих та децентралізованих грошових фондів;
5) ефективно здійснювати процес планування та організації фінансової діяльності підприємства;
6) надавати обґрунтовані висновки стосовно реального фінансового стану суб’єкта господарювання;
7) визначати оптимальні шляхи інвестиційної діяльності, проводити розрахунок внутрішньої норми окупності інвестиційного проекту;
8) впроваджувати в практичну сферу нові методики і науково-технічні досягнення;
9) застосовувати інформаційні технології, електронні носії, Інтернет-ресурси у професійній діяльності;
10) розробляти інвестиційно-інноваційні плани розвитку суб’єктів підприємництва опираючись на вітчизняні нормативні документи та враховуючи світовий досвід.

Комунікації:

1) досліджувати та аналізувати нормативно-правові акти в сфері фінансів, зокрема системи оподаткування;
2) здійснювати пошук, оброблення, систематизування та узагальнення інформації щодо діяльності суб’єктів господарювання, умови їх функціонування та ризиків діяльності;
3) використовувати інформаційні технології (Excel; Statistics; Matlab; Access; тощо).

[згорнути]
Перелік компетентностей, що формуються у результаті навчання

Знання:

1. науково-теоретичних основ та прикладних джерел у сфері організації та функціонування фінансів ринкових суб’єктів господарювання, фінансування капіталовкладень та здійснення інвестицій, специфіки фінансового і страхового ринку, фінансово-кредитної сфери
2. взаємозв’язку оподаткування з іншими аспектами економічної політики держави; організації податкового менеджменту на державному та корпоративному рівнях
3. механізму регулювання ліквідністю, платоспроможністю та фінансовою стійкістю, змісту прогнозів і планів, складу показників та методів їх обчислення, системи планування і контролю діяльності підприємства;
4. фінансових результатів діяльності підприємств та фінансових посередників, на засадах сучасного методичного інструментарію, оптимізації структури капіталу підприємства, досліджень фінансових потоків та ресурсів підприємства.

Уміння:
1. Застосовувати набуті знання про сучасні досягнення в галузі управління та адміністрування у сфері фінансів
2. Виявляти тенденції змін зовнішнього середовища і прогнозувати їх розвиток, розробляти прогнози ситуацій у зовнішньому середовищі, досліджувати динаміку зміни ринкової кон'юнктури й узагальнювати розвиток ситуацій на фінансовому ринку
3. Проводити наукові дослідження фінансової діяльності підприємств різних організаційно-правових форм та їх підрозділів за окремими напрямками
4. Розробляти та приймати управлінські рішення щодо регулювання й оптимізації вартості підприємства
5. Опрацьовувати наукову інформацію, аналізувати й узагальнювати її, робити наукові висновки із досліджень, належним способом оформляти та вміти презентувати їх результати
6. Здійснювати пошук джерел інвестиційних ресурсів, проводити оцінку та здійснювати аналіз інвестиційної діяльності підприємств
7. Оцінювати вартість та доцільність використання різних видів страхових послуг
8. Здійснювати діагностику фінансового стану суб’єктів підприємництва
9. Визначати види фінансових ресурсів підприємства та джерела їх формування, методи організації фінансової роботи на підприємствах
10. Забезпечувати процес формування ефективного використання та оптимального розподілу фінансових ресурсів в умовах їх обмеженості

Комунікації:
1. Здатність вести пошук, збирати, систематизувати нагромаджувати потрібну для виконання посадових обов’язків нормативно-правову, соціально-економічну, науково-методичну, довідкову та іншу інформацію;
2. Обґрунтовувати фінансові результати діяльності підприємств та фінансових посередників, на засадах сучасного методичного інструментарію проводити оптимізацію структури капіталу підприємства, проводити дослідження фінансових потоків та ресурсів підприємства
3. Здатність використовувати інформаційні технології (Excel; Statistics; Matlab; Access; АРМ «Місцеві бюджети», 1C: підприємство 8.0) та формувати інформаційний простір фінансової діяльності суб’єкта підприємництва.

[згорнути]
Особливості та конкурентні переваги програми підготовки бакалаврів

Конкурентною перевагою програми підготовки бакалаврів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» полягають у набутті студентами знань і вмінь, а також формуванні та розвитку конкурентних компетентностей для ефективного управління фінансовими ресурсами держави, суб’єктів господарювання та реалізації заходів щодо покращення їх використання з урахуванням норм чинного законодавства.

ОСВІТА:

1) поєднання теоретичних фінансових знань безпосередньо з практичним використанням;
2) студент має право самостійно обирати дисципліни відповідно до майбутніх професійних пріоритетів, крім базових предметів;
3) використання інноваційні методи і технології (круглі столи, ділові ігри, дискусії, кейси тощо);
4) організація відкритих лекцій (майстер класів) фахівців-практиків;
5) використання мультимедійних технологій та проведення моделювання економічних процесів для покращення опанування навчального матеріалу студентами.

НАУКА:

1) організація наукових гуртків при кожній кафедрі та залучення до їх складу студентів;
2) залучення студентів до проведення досліджень в рамках кафедральних тем;
3) проведення круглих столів, конференцій, симпозіумів. Це надає можливість студентам розширити практичні знання та спільно з фахівцями-практиками розглянути економічні проблеми і знайти можливі шляхи їх вирішення;
4) залучення студентів до участі в олімпіадах та конкурсах студентських робіт.
Наукова діяльність студентів є невід’ємною частиною навчального процесу, як шлях до реалізації творчого потенціалу студентів.

ПРАКТИКА

Перевагою програми підготовки бакалаврів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» є орієнтація на вміння та навички, які необхідні потенційним роботодавцям. Шляхом наради з підприємствами-партнерами визначаються компетенції, якими повинен оволодіти студент під час навчання.
Переваги практичної підготовки бакалаврів полягають у наступному:
1) практична спрямованість навчальних дисциплін;
2) навчальний процес охоплює дисципліни, які орієнтовані на вивчення специфіки діяльності суб’єктів господарювання різних форм діяльності;
3) організовуються зустрічі з роботодавцями, на яких студенти мають можливість дізнатися про специфіки конкретної сфери діяльності та визначитися з майбутніми професійними пріоритетами.

[згорнути]
Особливості та конкурентні переваги програми підготовки магістрів

Конкурентні переваги програми підготовки магістра лежать у площині поєднання освітнього процесу з практичною спрямованістю навчання, проведенням наукових досліджень та гарантією яскравого студентського життя.

ОСВІТА

• Передбачена індивідуалізація процесу навчання за рахунок можливості вибору 25% дисциплін та наявності різних профілів підготовки майбутнього фахівця.
• Підсилена мовна підготовка студентів.
• Математичні, комп’ютерні, мовні та гуманітарні дисципліни конкретизуються з урахуванням економічного профілю освітньо-професійної програми підготовки магістра.
• Активно використовуються інноваційні методи і технології активізації навчально- пізнавальної діяльності студентів. В процесі навчання використовуються дискусії, міні- лекції, тренінгй, ділові-ігри, круглі столи тощо.
• Навчання з профільних дисциплін повністю забезпечено пакетами первинних документів, форм звітності та комплексних завдань з діагностики якості сформованості компетентностей.
• Для покращення опанування матеріалу широко використовуються мультимедійні технології та проводиться моделювання виробничих процесів й ситуацій роботи бухгалтерських служб, контролюючих суб’єктів, тощо.

НАУКА
Вагомою перевагою освітньо-професійної програми підготовки магістрів є те, що вона базується на результатах наукових досліджень, які проводяться співробітниками факультету фінансів. Лише наукова спрямованість дозволяє адаптувати навчальні плани та програми до швидких змін законодавства та умов діяльності підприємств. Принциповим моментом наукової роботи факультету є залучення до неї студентів та створення можливостей для реалізації творчого потенціалу молоді Відповідно й основними перевагами підготовки магістра с фінансів, банківської справи та страхування постає:

• Інтеграція навчальної та наукової активності студентів.
• Розвиток аналітичних здібностей та критичного мислення через залучення студентів до підготовки наукових статей та участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях.
• Залучення студентів до участі у наукових гуртках, які існують при кожній кафедрі факультету та відповідають бажаному професійному профілю підготовки майбутнього фахівця.
• Орієнтація на використання останніх тенденцій у сфері фінансового, податкового та страхового менеджменту як потужної основи для подальших наукових досліджень.
• Залучення студентів до участі у конференціях, олімпіадах та конкурсах студентських робіт.

ПРАКТИКА
Безумовною перевагою програми підготовки магістра за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» є орієнтація на надання вмінь та навичок, потрібних на ринку праці. Перелік компетентностей, які опановують студенти факультету фінансів, сформовано на підставі анкетування роботодавців та представників різного роду професійних об’єднань. Актуальність цього переліку забезпечується проведенням нових циклів опитування роботодавців, постійним моніторингом вимог ринку праці, взаємодією з випускниками факультету, співпрацею з професійними співтовариствами фінансистів та економістів.

Переваги практичної підготовки магістрів в рамках освітньо-професійної програми підготовки з фінансів, банківської справи та страхування полягають в наступному:

• Практична спрямованість навчальних дисциплін. Ви отримуєте значні результати у професійному зростанні за рахунок поглибленої спеціалізації та вибору профілю підготовки.

• Викладання дисциплін професійного циклу орієнтується на врахування специфіки діяльності суб’єктів різних форм власності та наявність різних видів економічної діяльності.
• Кафедри факультету мають наукові і творчі зв’язки з відповідними кафедрами провідних ВНЗ.

Залучення до навчального процесу технологічної складової надає магістру розуміння особливостей організації виробництва та принципів управління сучасним підприємством.

[згорнути]
Працевлаштування випускника

Випускники мають можливість працювати в:
1) органах та установах державного, регіонального і муніципального управління, органах місцевого самоврядування;
2) фінансових, економічних і аналітичних підрозділах підприємств і установ всіх організаційно-правових форм;
3) вітчизняних та міжнародних корпораціях і фірмах;
4) банківських та страхових установах, інвестиційних компаніях;
5) аудиторських фірмах.

[згорнути]
Працевлаштування випускника

Випускники магістратури працюють у головних фінансових управліннях облдержадміністрацій, міських і районних фінансових установах, у системі казначейських і податкових органів, у фінансових підрозділах підприємств всіх форм власності.

[згорнути]
Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми підготовки бакалавра

Колектив кафедр факультету фінансів складають викладачі високого кваліфікаційного рівня, що ведуть активну наукову діяльність, мають практичний досвід роботи. Це люди, що понад усе люблять свою роботу і намагаються всіма силами донести знання до студентів. На факультеті систематично проводиться підвищення кваліфікації та стажування викладачів, що надає можливість забезпечувати високий рівень підготовки професорсько-викладацького складу.

[згорнути]
Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми підготовки магістра

Безумовно, основою освітньо-професійної програми підготовки магістра є колектив кафедр факультету фінансів, який складають викладачі високого кваліфікаційного рівня, що ведуть активну наукову діяльність, мають практичний досвід роботи. Це люди, що понад усе люблять свою роботу і намагаються всіма силами донести знання до студентів. На факультеті систематично проводиться, різного роду, підвищення кваліфікації та стажування викладачів усіх кафедр в провідних установах, організаціях, на підприємствах, а також в провідних наукових і науково-дослідних центрах. Все це дозволяє використовувати прогресивні освітні технології, а також корегувати навчальний процес з урахуванням потреб ринку і економіки.

[згорнути]
Можливості продовження освіти

Бакалавр спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» має можливість продовжувати навчання за ступеням вищої освіти «магістр» не тільки спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», а і за широким спектром інших спеціальностей.

[згорнути]
Можливості продовження освіти

Магістр за спеціальністю «Фінанси, банківська справа і страхування» має можливість продовжувати навчання в аспірантурі за широким спектром суміжних спеціальностей.

[згорнути]
Отримай
Новини