• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Облік та оподаткування

Облік та оподаткування

Фахівець у галузі обліку і оподаткування здатний приймати оптимальні управлінські рішення із забезпечення обліково-аналітичної роботи підприємств і організацій різних форм власності, здійснення аудиторських перевірок, проведення експертизи прогнозування показників бюджету на різних рівнях, забезпечувати об’єктивною й достовірною інформацією про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. Особливістю підготовки студентів зі спеціальності «Облік і оподаткування» є формування системи знань з облікових дисциплін, знання яких забезпечить ведення бухгалтерського обліку підприємницької діяльності, організацій та установ державного сектору економіки, оволодіння навичками оподаткування бізнесу.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬСпеціальність 071 «Облік і оподаткування»
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ:07 «Управління та адміністрування»
ФОРМА НАВЧАННЯ:денна, заочна
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ :бакалавр магістр
ТЕРМІН НАВЧАННЯ:3 роки 10 місяців1 рік 5 місяців
ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС:24090
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ:денна форма навчання - 50
заочна форма навчання - 30
денна форма навчання - 15
заочна форма навчання - 10
СЕРТИФІКАТИ ЗНО
(ВСТУПНІ ІСПИТИ):
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Історія України або географія.
1. Екзамен за фахом
2. Екзамен з Іноземної мови
Актуальність, мета та основні завдання програми підготовки бакалаврів

Бухгалтерський облік це мова бізнесу.
Лише облік надає можливість вносити в життя людини потрібні знання, вчить її об’єктивності, справедливості, точності та законності. Саме досконале володіння фаховими знаннями та вміння використовувати науковий підхід при розв'язанні реальних проблем практичної діяльності перетворює майбутніх фахівців з обліку і аудиту в інтелектуальну еліту нашої держави та актуалізує дану програму підготовки бакалавра.
Метою програми підготовки бакалавра з обліку і аудиту є поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням у студентів наукового світогляду та наданням широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній й професійних областях. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності й індивідуалізації навчання, фундаментальності й цілісності надання знань, практичної спрямованості й усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів тощо.
Реалізація даних принципів розкривається в задачах підготовки бакалавра з обліку і аудиту:
- забезпечення підготовки нової генерації фахівців у сфері бухгалтерського обліку, здатних здійснювати аналітичну, контрольно-ревізійну, науково-дослідну та практичну діяльність щодо ефективного розвитку обліково-економічних відносин в країні;
- надання фундаментальних знань у сфері економіки, фінансів, статистики, математики та інформаційно-комунікаційних технологій;
- реалізація навчального процесу на базі інноваційних педагогічних технологій, орієнтованих на розвиток культури мислення, опануванням іноземною мовою та максимізацію розкриття потенціалу випускника в сучасних умовах глобалізованої економіки;
- поєднання професійної підготовки випускника з формуванням освіченої та соціально-відповідальної особистості;
- надання універсальних та предметно-спеціалізованих компетентностей з урахуванням рівня економічного розвитку країни, за для досягнення соціальної мобільності випускника та забезпечення його стійкість на ринку праці;
- розвиток спроможності випускника з формування, аналізу та використання для управління інформації про основні фінансові показники підприємств.

[згорнути]
Актуальність, мета та основні завдання програми підготовки магістрів

Актуальність програми підтверджується тим, що обліково-аналітична інформація перетворюється в основний фактор впливу на прийняття рішень на підприємстві. Магістерська програма враховує інтернаціоналізацію діяльності підприємств, зростання вимог до якості облікової інформації та поширення ІТ-технологій у сфері обліку. Актуалізує магістерську програму також розширення на законодавчому рівні переліку суб’єктів господарювання, які зобов’язані вести облік у відповідності до міжнародних стандартів.
Мета програми полягає у підготовці професіоналів високого рівня, які здатні до організації обліково-аналітичного процесу у відповідності до вимог системи управління підприємством та запитів глобального ринкового середовища.
Задачі магістерської програми:
– створення гармонійно розвинутої особистості, яка є професіоналом облікової справи (професійна задача);
– розвиток навичок науково-дослідної роботи та надання спроможності формування професійних суджень в нестандартних ситуаціях на основі самоудосконалення (освітня задача);
– розвиток професійних цінностей, етики та відповідальності (соціальна задача);
– створення надійного старту для зайняття за мірою набуття практичного досвіду керівних посад обліково-аналітичних чи фінансово-економічних підрозділів підприємств установ та міжнародних корпорацій (розвиваюча задача).
Цільовою аудиторією програми є:
– особистості з критичним поглядом на життя та аналітичними навичками. Це бакалаври спеціальності 071 «Облік і оподаткування», які прагнуть отримати глибокі знання з міжнародних стандартів звітності та розширити практичні навички ведення фінансового та управлінського обліку, у тому числі з використанням комп’ютерних облікових систем;
– фахівці, які орієнтуються на альтернативні чи суміжні напрямки розвитку власної кар’єри. Це співробітники фінансово-економічних служб підприємств різних форм власності, бакалаври та спеціалісти споріднених напрямів підготовки, які усвідомлюють роль знань у сфері бухгалтерського обліку для збільшення власної цінності як фахівця при працевлаштуванні.

[згорнути]
Перелік компетентностей, що формуються у результаті навчання

Універсальні компетентності:
1. Розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові зв’язки, які існують між економічними процесами й явищами на підприємстві та реалізувати заходи щодо підвищення ефективності його діяльності.
2. Розуміти просторову організацію продуктивних сил та параметри залучення національної економіки у систему світогосподарських відносин.
3. Володіти методами та інструментами спостереження, опису, ідентифікації, аналізу, синтезу та оцінки економічних процесів та явищ на підприємстві.
4. Проводити зовнішній аналіз середовища функціонування підприємства та оцінювати вплив його факторів на діяльність підприємства.
5. Обґрунтовувати господарські рішення, розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та особливості ділових комунікацій у професійній сфері.
Професійні компетентності:
1. Розуміння сутності об’єктів бухгалтерського спостереження та здатність до відображення господарських операцій на рахунках обліку.
2. Усвідомлення теоретико-організаційних засад контролю і ревізій та здатність застосування основних методик проведення аудиту й надання аудиторських послуг.
3. Визначення напрямків максимізації ефективності процесу формування, розподілу та контролю за використанням фінансових ресурсів на рівні держави та підприємств різних форм власності.
4. Володіння методикою господарського аналізу діяльності підприємств та їх підрозділів.
5. Здатність формувати, аналізувати та інтерпретувати звітність підприємств різних форм власності, та використовувати отримані відомості для прийняття управлінських рішень.
6. Здатність здійснення обліку із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.
7. Засвоєння практики здійснення обліку, контролю та аналізу діяльності банків, бюджетних установ та підприємств різних форм власності.
8. Розуміння основних засад побудови обліку в системі оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності та його законодавчо-нормативного регулювання

[згорнути]
Перелік компетентностей, що формуються у результаті навчання

На особистісному рівні отримані за програмою компетентності зводяться до:
– здатності до пошуку необхідної інформації та її інтерпретації для вирішення проблемної ситуації;
– отримання цілісної системи навичок, щодо використання професійних цінностей та вимог професійної етики бухгалтерів, виявлення зон етичних суперечностей та подолання етичних конфліктів при формування професійного судження;
– здатності до системного творчого мислення, використання професійного рівня у громадській діяльності, володіння активною громадською позицією та наполегливості у досягненні мети професійної та науково-дослідницької діяльності.
На професійному рівні отримані за програмою компетентності зводяться до:
– здатності організовувати бухгалтерський облік та налагоджувати контрольно-аналітичні процеси, орієнтовані на інформаційне забезпечення управлінських рішень;
– здатності калькулювання собівартості продукції та формування обліково-аналітичної інформації про виробничу діяльність в системі управління витратами підприємства;
– здатності здійснювати облікове відображення зовнішньоекономічних операцій підприємств-резидентів та формувати інформаційні пакети для залучення іноземних інвестицій та кредитів в іноземній валюті; здатності формувати облікову політику та складати фінансову звітність підприємства за міжнародними стандартами;
– здатності використовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для рішення практичних задач у галузі професійної діяльності;
– здатності інтерпретувати представлену у фінансовій звітності інформацію в процесі обґрунтування рішень щодо оперативного та стратегічного управління суб’єктами господарювання різних форм власності та видів діяльності.

[згорнути]
Особливості та конкурентні переваги програми підготовки бакалаврів

Конкурентні переваги програми підготовки бакалавра з обліку і аудиту лежать у площині поєднання освітнього процесу з практичною спрямованістю навчання, проведенням наукових досліджень та гарантією яскравого студентського життя.
Передбачена індивідуалізація процесу навчання за рахунок можливості вибору 25% дисциплін та наявності різних профілів підготовки майбутнього фахівця.
Навчальні плани та зміст професійно орієнтованих дисциплін розроблено у відповідності до вимог Міжнародних стандартів професійної освіти бухгалтерів (International Education Standard) та у тісній співпраці з працедавцями.
Вагомий акцент зроблено на фундаментальну теоретичну підготовку з економіки, математики та комп’ютерних технологій. Збільшена кількість кредитів на навчальні дисципліни дозволяє опанувати базові економічні дисципліни та усвідомити особливості розгляду математичної підготовки як основи для аналітичної діяльності (аналіз ринку праці показує, що переваги у працевлаштуванні мають випускники з критичним мисленням та аналітичними можливостями).
Підсилена мовна підготовка студентів.
Математичні, комп’ютерні, мовні та гуманітарні дисципліни конкретизуються з урахуванням економічного профілю освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.
Активно використовуються інноваційні методи і технології активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. В процесі навчання використовуються дискусії, міні-лекції, тренінги, ділові-ігри, круглі столи тощо.
Навчання з профільних дисциплін повністю забезпечено пакетами первинних документів, форм звітності та комплексних завдань з діагностики якості сформованості компетентностей.
Для покращення опанування матеріалу широко використовуються мультимедійні технології та проводиться моделювання виробничих процесів й ситуацій роботи бухгалтерських служб, контролюючих суб’єктів, тощо.
Інтеграція навчальної та наукової активності студентів.
Розвиток аналітичних здібностей та критичного мислення через залучення студентів до підготовки наукових статей та участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях
Залучення студентів до участі у наукових гуртках, які існують при кожній кафедрі факультету та відповідають бажаному професійному профілю підготовки майбутнього фахівця.
Орієнтація на використання останніх тенденцій у сфері фінансового та управлінського обліку як потужної основи для подальших наукових досліджень.
Залучення студентів до участі у конференціях, олімпіадах та конкурсах студентських робіт.
Практична спрямованість навчальних дисциплін починаючи з перших років навчання. Ви отримуєте значні результати у професійному зростанні за рахунок поглибленої спеціалізації та вибору профілю підготовки на третьому та четвертому курсах навчання.
Програма підготовки бакалавра з обліку і аудиту базується на наскрізній програмі практичної підготовки. Така підготовка передбачає проведення освітньої, ознайомчої, виробничої та переддипломної практик на базі провідних підприємств, організацій та установ. В результаті в своїй дипломній роботі студент вирішує актуальне для певного суб’єкта господарювання практичне завдання, що підтверджується довідкою про впровадження.
Викладання дисциплін професійного циклу орієнтується на врахування специфіки діяльності суб’єктів різних форм власності та наявність різних видів економічної діяльності.
Частина курсів орієнтована на вимоги міжнародної сертифікації бухгалтерів за програмою СAP/CIPA. Опанування цих курсів на високому рівні дає змогу отримати сертифікат.
Кафедрами факультету укладено договори про співробітництво з провідними промисловими підприємствами та профільними установами, в межах регіону і України. Кафедри факультету мають наукові і творчі зв’язки з відповідними кафедрами провідних ВНЗ.
До викладання навчальних дисциплін за бакалаврської програмою залучаються практикуючі бухгалтери, аудитори та фахівці фінансово-економічних підрозділів підприємств.
Залучення до навчального процесу технологічної складової надає обліковцю розуміння особливостей організації виробництва та принципів управління сучасним підприємством.
Підчас викладання на заняттях моделюється діяльність підприємства з відображенням всіх можливих процесів та операцій з використанням програмного продукту.

[згорнути]
Особливості та конкурентні переваги програми підготовки магістрів

Особливості магістерської програми полягають в унікальному поєднанні навчальних дисциплін та забезпеченні їх орієнтації на повне задоволення інформаційних потреб менеджменту підприємства.
Зв’язок навчальних дисциплін магістерської програми з формуванням інформації для прийняття рішень менеджментом керівної ланки підприємства
Таке поєднання навчальних дисциплін програми підсилює конкурентні переваги магістерської програми які зводяться до:
– розробки навчальних курсів у тісній співпраці з Українською асоціацією сертифікованих бухгалтерів і аудиторів та у відповідності до вимог Міжнародних стандартів професійної освіти бухгалтерів (International Education Standard developed and approved by the International Accounting Education Standards Board);
– в рахування останніх тенденцій у сфері фінансового та управлінського обліку та надання студентам потужної основи для подальших наукових досліджень;
– гармонізації курсів магістерської програми з вимогами щодо базових знань за сертифікаційною програмою міжнародної сертификації професійних бухгалтерів САР/СІРА;
– широкого переліку вибіркових дисциплін, пропонованих кафедрою бухгалтерського обліку, які конкретизують задекларовані в магістерській програмі компетентності та враховують галузеві аспекти діяльності суб’єктів господарювання;
– наявності потужного віртуального середовища, в якому моделюється діяльність під підприємства з відображенням всіх процесів та операцій з використанням ліцензійного програмного продукту 1С Підприємство 8.2 з різними конфігураціями;
– достатності отриманих під час проходження лабораторного практикуму знань для успішної сертифікації за програмою «1С-Професіонал»;
– застосування тренінгових освітніх технологій та сполучення наукової і практичної складової навчального процесу;
– високопрофесійного викладацького складу, більшість з яких окрім академічного підтвердження кваліфікації пройшли професійні сертифікаційні програми та є практикуючими бухгалтерами й аудиторами.

[згорнути]
Працевлаштування випускника

Сфери професійної діяльності випускника програми розповсюджується на:
- облікові, економічні, фінансові, виробничі та аналітичні підрозділи й служби підприємств та організацій різних галузей та форм власності;
- фінансові, кредитні й страхові установи;
- органи державної та регіональної влади;
- освітні, консалтингові та науково-дослідні установи;
Випускник може працювати на посаді бухгалтера, касира, економіста-аналітика, бухгалтера-експерта, консультанта з економічних питань, економіста з податків і зборів, аналітика консолідованої інформації, економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності. Перевагою профілю є його універсальність, яка полягає в орієнтації на роботу в фінансово-економічних та облікових службах підприємств різних форм власності, аудиторських компаніях та органах державної влади, банківських та бюджетних установах тощо.
Бакалавр спеціальності 071 «Облік і оподаткування» підготовлений до виконання професійних функцій за одним або кількома з видів економічної діяльності за «Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2010», затвердженим наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457. Такими видами діяльності є:
- професійна, наукова та технічна діяльність: М 69.20 – Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (облік комерційних операцій компаній та фізичних осіб; підготовка або аудит фінансових рахунків; перевірка рахунків та підтвердження їх точності; складання податкових декларацій для приватних осіб або підприємств; консультаційні послуги та послуги з представництва клієнтів у податкових органах);
- інформація та телекомунікації: J63.9 – Надання інших інформаційних послуг;
- державне управління загального характеру: О 84.11 – управління та контроль фіскальної діяльності (здійснення оподатковування збирання податків, мита на товари та розслідування випадків порушення податкового законодавства управління митницею), виконання бюджету й управління державними фондами та державним боргом (збирання коштів і контроль за їх витрачанням), проведення політики у сфері загальних (цивільних) досліджень і розробок і пов'язаних із ними коштів, управління і функціонування служб економічного та соціального планування, а також статистичних служб на різних рівнях державного управління;
- фінансова та страхова діяльність: К 64.19 – Інші види грошового посередництва.

[згорнути]
Працевлаштування випускника

Випускники мають можливість працювати в:
1) аудиторських, консалтінгових фірмах;
2) бухгалтерських, економічних службах підприємств і установ всіх організаційно-правових форм;
3) вітчизняних підприємствах та підприємствах з іноземним капіталом;
4) банківських та страхових установах, інвестиційних компаніях;
5) органах та установах державного, регіонального і муніципального управління, органах місцевого самоврядування.

[згорнути]
Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми підготовки бакалавра

Колектив кафедр факультету обліку, менеджменту та міжнародної економіки складають викладачі високого кваліфікаційного рівня, що ведуть активну наукову діяльність, мають практичний досвід роботи. Це люди, що понад усе люблять свою роботу і намагаються всіма силами донести знання до студентів. На факультеті систематично проводиться підвищення кваліфікації та стажування викладачів, що надає можливість забезпечувати високий рівень підготовки професорсько-викладацького складу.

[згорнути]
Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми підготовки магістра

Колектив кафедр факультету обліку, менеджменту та міжнародної економіки складають викладачі високого кваліфікаційного рівня, що ведуть активну наукову діяльність, мають практичний досвід роботи. Це люди, що понад усе люблять свою роботу і намагаються всіма силами донести знання до студентів. На факультеті систематично проводиться підвищення кваліфікації та стажування викладачів, що надає можливість забезпечувати високий рівень підготовки професорсько-викладацького складу.

[згорнути]
Можливості продовження освіти

Бакалавр спеціальності «Облік і оподаткування» має можливість продовжувати навчання за ступеням вищої освіти «магістр» за широким спектром інших спеціальностей.

[згорнути]
Можливості продовження освіти

Магістр спеціальності «Облік і оподаткування» має можливість продовжувати навчання у аспірантурі у Київському національному торговельно-економічному університеті.

[згорнути]
Отримай
Новини