• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

Сучасний український бізнес відчуває нагальну потребу у фахівцях з міжнародних економічних відносин, які б добре зналися на формах і методах міжнародної торговельної діяльності й професійно орієнтувалися в закономірностях та основних тенденціях розвитку світових і регіональних товарних ринків. Тенденції до нестабільності й посилення ризиків у міжнародному бізнес-середовищі вимагають ґрунтовної підготовки фахівців відповідної спеціальності в галузі зовнішньоторговельної та міжнародної інвестиційної діяльності, валютних та обліково-економічних операціях. Актуальність підготовки економістів-міжнародників зумовлена процесами глобалізації й високим рівнем відкритості національних ринків.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ292 «Міжнародні економічні відносини»
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ29 «Міжнародні відносини»
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИбакалавр
ФОРМА НАВЧАННЯ денна
ТЕРМІН НАВЧАННЯ 3 роки 10 місяців
ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС240
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГденна форма навчання - 25
СЕРТИФІКАТИ ЗНО
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Географія або іноземна мова
АКТУАЛЬНІСТЬ, МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ

Нові детермінанти світового економічного розвитку та активізація участі України в євроінтеграційних процесах актуалізують завдання комплексного й системного осмислення проблематики міжнародного економічного співробітництва в усій багатогранній його палітрі та засадах регулювання. Загальною потребою стає підготовка економістів-міжнародників, здатних постійно «обертати антенну» в пошуках нових зовнішніх ринків і засобів їх засвоєння, поєднуючи логіку реалізації мікроекономічних інтересів українських підприємств з імперативами і тенденціями розвитку сучасної міжнародної економічної діяльності.
Місія програми підготовки бакалаврів: сприяти ефективному інтегруванні українських підприємств в сучасні світогосподарські структури і комплекси на основі підготовки економістів-міжнародників із вільним володінням іноземними мовами та глибоким розумінням функціональних і суб’єктивних особливостей міжнародної економічної діяльності в синтезі усіх форм і аспектів та практичного інструментарію реалізації її цілей.
Мета освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів: формування у студентів компетентності щодо організаційних форм, функціональних, суб’єктних і регулятивних особливостей міжнародної економічної діяльності на мікро- та макрорівнях її здійснення та організаційно-економічних механізмів реалізації її цілей.

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ Є:

забезпечення набуття студентами компетентності щодо системного аналізу й тенденцій розвитку світових ринків товарів і послуг, оцінювання результативності та ефективності міжнародних торговельних, інвестиційних і валютно-фінансових угод (операцій) та новітніх управлінських технологій розвитку міжнародної економічної діяльності підприємства.

[згорнути]
КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКИМИ ПОВИНЕН ОВОЛОДІТИ БАКАЛАВР

Загальні:
Здатність до безперервного та актуального навчання; уміння застосовувати знання на практиці; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність адаптуватися та діяти в нових ситуаціях; міжособистісні навички та вміння взаємодіяти; здатність генерувати нові ідеї; уміння спілкуватися усно та письмово першою іноземною мовою; здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність до критики та самокритики; навички використання інформаційно-комунікаційних технологій; уміння працювати в команді; знання та розуміння предметної області, професії; здатність діяти на основі етичних правил поведінки; уміння знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різноманітних джерел; уміння ідентифікувати, формулювати та розв’язувати проблеми, пов’язані з професійною діяльністю; уміння та навички спілкування другою іноземною мовою; розуміння та повага до різноманітності та мультикультурності; уміння планувати та управляти робочим часом; здатність працювати автономно; визначеність і наполегливість у постановці задач та здатність взяти на себе відповідальність; здатність діяти з урахуванням соціальної відповідальності та громадянських зобов’язань; уміння працювати в міжнародному контексті; уміння спілкуватися з експертами з інших галузей знань; здатність до підприємницького мислення та вміння взяти на себе ініціативу; розуміння відповідальності щодо збереження навколишнього середовища; уміння мотивувати людей та досягати спільних поставлених цілей; розуміння зобов’язань щодо трудової безпеки; уміння розробляти та управляти проектами; уміння управляти якістю виконуваної роботи.

Фахові (спеціальні):
Володіння методами економічного та математичного аналізу в галузі світового господарства та міжнародних економічних відносин; вільне володіння іноземною мовою, в тому числі мовою професійного спілкування; розуміння закономірностей, особливостей і тенденцій світової економіки; здатність аналізувати історію розвитку світової економіки, її сучасний стан та функціонування міжнародних економічних відносин; уміння визначати перспективи розвитку економічних відносин між державами; володіння принципами, на яких будується зовнішньоекономічна діяльність України та країн світу; розуміння сутності міжнародної економічної інтеграції, основ, на яких розвиваються економічні відносини між різними державами; здатність управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств та їх підрозділів; уміння організовувати зовнішньоторговельну діяльність, зовнішньоторговельні операції, аналізувати та прогнозувати кон’юнктуру світових та регіональних ринків товарів та послуг; здатність організації та здійснення дипломатичного прийому, візиту на високому і найвищому рівнях; уміння використовувати в комунікаціях, переговорах правила дипломатичного протоколу та етикету; володіння технікою ведення дипломатичних та комерційних переговорів; уміння здійснювати облік, валютно-фінансове та банківське обслуговування зовнішньоекономічних операцій; розуміння сутності, особливостей формування та розвитку міжнародних валютно-кредитних відносин; уміння визначати доцільність проведення операцій на фондовому ринку, інвестицій у цінні папери, трастових, лізингових, факторингових та фінансових операцій з іпотекою; здатність використовувати на практиці теоретичні положення для аналізу та визначення ефективності проведення фінансових операцій; здатність оцінювати інвестиційну привабливість країни, регіону, галузі та підприємства; володіння знаннями українського права і законодавства, Конституції України, директивних документів Верховної Ради і Кабінету Міністрів України з питань зовнішньоекономічних відносин між державами; володіння принципами функціонування політичної системи, економічного розвитку українського суспільства та інших держав світу; розуміння системи державних органів, структури, функцій, компетенцій і порядку діяльності регулювання економічних та правових відносин між державами; володіння знаннями економічних законів та закономірностей, що діють в просторовій організації світової економіки та міжнародних відносинах.

[згорнути]
ОСОБЛИВОСТІ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ

1. Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів з міжнародної економіки базується на впровадженні в навчальний процес і реальну практику наукових досліджень професорів і доцентів кафедри економічної теорії та міжнародної економіки ХІФ КНТЕУ з проблем розвитку міжнародної економічної діяльності та її організаційно-управлінського й інституційно-регулятивного забезпечення.
2. До підготовки фахівців за бакалаврською програмою залучаються провідні вчені вітчизняних і зарубіжних ВНЗ і наукових установ, а також фахівці зовнішньоекономічних служб підприємств, що забезпечує ефективний синтез теорії та практики та набуття студентами глибоких спеціальних знань.
3. Ефективна реалізація бакалаврської програми забезпечується високою кваліфікацією професорсько-викладацького складу випускаючої кафедри – економічної теорії та міжнародної економіки.

ОСВІТА:

поєднання теоретичних знань безпосередньо з практичним використанням;
студент має право самостійно обирати дисципліни відповідно до майбутніх професійних пріоритетів, крім базових предметів;
використання інноваційні методи і технології (круглі столи, ділові ігри, дискусії, кейси тощо);
організація відкритих лекцій (майстер класів) фахівців-практиків;
використання мультимедійних технологій та проведення моделювання економічних процесів для покращення опанування навчального матеріалу студентами.

НАУКА:

організація наукових гуртків при кожній кафедрі та залучення до їх складу студентів;
залучення студентів до проведення досліджень в рамках кафедральних тем;
проведення круглих столів, конференцій, симпозіумів. Це надає можливість студентам розширити практичні знання та спільно з фахівцями-практиками розглянути економічні проблеми і знайти можливі шляхи їх вирішення;
залучення студентів до участі в олімпіадах та конкурсах студентських робіт.
Наукова діяльність студентів є невід’ємною частиною навчального процесу, як шлях до реалізації творчого потенціалу студентів.

ПРАКТИКА

Високий рівень теоретичної підготовки та набуття практичних навичок і вмінь у обраних напрямках підготовки робить практично безпроблемним працевлаштування випускників факультету, які запрошуються на роботу у вищих державних, регіональних та місцевих органах управління зовнішньоекономічною діяльністю, у тому числі торговельно-економічних місіях і представництвах України за кордоном, і працевлаштовуються на підприємства – суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності України.

[згорнути]
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКА

З метою забезпечення працевлаштування випускників спеціальності «Міжнародні економічні відносини» кафедрою економічної теорії та міжнародної економіки проводяться заходи, спрямовані на розвиток тісної співпраці з провідними підприємствами та установами міста щодо організації переддипломної практики студентів з наступним працевлаштуванням, постійно організуються зустрічі студентів з представниками підприємств і установ міста, на яких обговорюються можливості та умови працевлаштування, ведеться й поповнюється банк даних пропозицій щодо працевлаштування випускників, які надходять від підприємств і установ міста.

Випускники спеціальності «Міжнародні економічні відносини» отримують диплом економіста-міжнародника та можуть здійснювати професійну діяльність в сфері зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва та міжнародних економічних відносин, обіймати первинні посади в органах державної влади та самоврядування різних рівнів, в міжнародних організаціях, у комерційних та недержавних структурах, здійснювати педагогічну та науково-дослідницьку діяльність.

Випускник може обіймати посаду:
1) експерта, консультанта із зовнішньоекономічних питань;
2) економіста з міжнародної торгівлі;
3) менеджера з експорту;
4) оглядача, економічного радника,
5) брокера з купівлі-продажу товарів,
6) дипломатичного представника;
7) перекладача.

[згорнути]
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

Колектив кафедр факультету складають викладачі високого кваліфікаційного рівня, що ведуть активну наукову діяльність, мають практичний досвід роботи. Це люди, що понад усе люблять свою роботу і намагаються всіма силами донести знання до студентів. На факультеті систематично проводиться підвищення кваліфікації та стажування викладачів, що надає можливість забезпечувати високий рівень підготовки професорсько-викладацького складу.

[згорнути]
МОЖЛИВОСТІ ПРОДОВЖЕННЯ ОСВІТИ

Бакалавр спеціальності «Міжнародні економічні відносини» має можливість продовжувати навчання за ступеням вищої освіти «магістр» за широким спектром спеціальностей.

[згорнути]
Отримай
Новини