• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Менеджмент

Менеджмент

Фахівці спеціальності орієнтовані на раціональне використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів. Менеджери повинні володіти високим рівнем професіоналізму в прийнятті управлінських рішень, передбачати перспективи розвитку будь-якої організації чи установи, мати розвинене почуття соціальної відповідальності, критично-конструктивний стиль мислення, бути відкритими до інновацій. Фахівець з менеджменту має спеціальні знання з проблем психології та етики ділового спілкування, управління персоналом, дослідження ринків, прогнозування товарної політики, рекламної та зовнішньоекономічної діяльності, грошового обігу, кредиту, бухгалтерського обліку, соціальної відповідальності за ринкову діяльність підприємства. 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ073 «Менеджмент»
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ:07 «Управління та адміністрування»
ФОРМА НАВЧАННЯ:денна, заочна
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ :бакалавр магістр
ТЕРМІН НАВЧАННЯ:3 роки 10 місяців1 рік 4 місяці
ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС:24090
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ:денна форма навчання - 25
денна форма навчання - 15
заочна форма навчання - 10
СЕРТИФІКАТИ ЗНО
(ВСТУПНІ ІСПИТИ):
1. Українська мова та література;
2. Математика;
3. Історія України або географія.
1. Екзамен за фахом
2. Екзамен з Іноземної мови
Актуальність, мета та основні завдання програми підготовки бакалаврів

Підготовка за бакалаврською програмою надає можливість оволодіти

знаннями та навичками щодо економічної теорії та практики господарювання,

закономірностей функціонування та розвитку економічних і фінансових відносин

між організаціями, управління підприємством, сутності та сфер підприємницької

діяльності, управління персоналом, інформаційних технологій в бізнесі.

Мета програми – підготовка кадрів високого професійного рівня для

державних установ, органів місцевого самоврядування, приватного бізнесу,

банківських, страхових та інших фінансових установ.

Мета програми підготовки бакалаврів досягається завдяки виконанню

наступних  завдань:

1) оволодіння теоретичними основами економічної теорії, маркетингу,

менеджменту, соціології. психології та набуття практичних павичок у сферах

управління персоналом, створення та розвитку структур різних форм власності,

організації виробництва, логістики, бізнес-планування інвестиційної,

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання;

2) формування навичок стратегічного мислення прийняття обґрунтованих

управлінських рішень, підбору персоналу для виконання різних завдань, оцінки

ділових якостей працівників та кандидатів на вакантні місця в організації;

3) опанування навичок використання нормативно-правових актів у сфері

створення і розвитку організацій різних форм власності, управління персоналом,

фінансово-господарської діяльності;

4) формування навичок щодо здійснення управлінського аналізу на

підприємстві та планування результатів його діяльності;

5) вивчення комп’ютерних технологій роботи з управлінською та

маркетинговою інформацією, розрахунків із застосуванням фінансових,

банківських та страхових інструментів;

6) опанування навичок особистого розвитку, тайм-менеджменту,

проведення ділових переговорів, встановлення реальних цілей та програм для їх

досягнення, лідерства в колективі.

[згорнути]
Актуальність, мета та основні завдання програми підготовки магістрів

Підготовка за магістерською програмою надає можливість оволодіти

поглибленими знаннями та навичками щодо теорії та практики менеджменту,

розвитку місцевого народовладдя, господарського і корпоративного права,

закономірностей функціонування та розвитку економічних і фінансових відносин

між організаціями та всередині корпорацій, прикладних аспектів маркетингової,

рекламної та комерційної діяльності, інформаційних технологій в бізнесі,

антикризового управління.

Мета програми – підготовка керівних кадрів високого професійного рівня

для державних установ, органів місцевого самоврядування, приватного бізнесу,

банківських, страхових та інших фінансових установ, науковців, консультантів та

аналітиків з розвитку бізнесу, стратегічного планування, маркетингу і логістики.

Мета програми підготовки магістрів досягається завдяки виконанню

наступних  завдань:

1) оволодіння теоретичними та практичними основами публічного та

корпоративного управління, маркетингового стратегічного планування,

фінансового, соціального і логістичного менеджменту, методами наукових

досліджень;

2) формування навичок науково-дослідницької роботи, стратегічного

мислення прийняття обґрунтованих управлінських рішень, аналітичної обробки

великих обсягів інформації, розробки і реалізації планів і програм з різних сфер

діяльності підприємств різних форм власності та сфер діяльності;

3) опанування навичок використання нормативно-правових актів у сфері

місцевого самоврядування, корпоративного управління, створення і розвитку

організацій різних форм власності, фінансово-господарської діяльності;

4) формування навичок щодо здійснення управлінського та фінансово-

економічного аналізу на підприємстві та планування результатів його діяльності;

5) вивчення комп’ютерних технологій роботи з управлінською та

маркетинговою інформацією, розрахунків із застосуванням фінансових,

банківських та страхових інструментів;

6) опанування навичок особистого розвитку, тайм-менеджменту,

проведення ділових переговорів, встановлення реальних цілей та програм для їх

досягнення, лідерства в колективі;

7) формування навичок відстоювати свою точку зору у проведенні

науково-практичних дискусій з широкого кола проблем.

[згорнути]
Перелік компетентностей, що формуються у результаті навчання

Знання:
1) теоретичних основ економічної теорії, аспектів функціонування фінансів у різних сферах діяльності, методики оцінки та аналізу фінансових показників;
2) сутності монетарної політики держави, методів аналізу й оцінки грошової та кредитної політики в Україні;
3) організації системи оподаткування та її місця в розвитку ринкової економіки;
4) фінансового планування виручки від реалізації продукції та позареалізаційних доходів; принципів встановлення ціни на продукцію (роботи, послуги); формування ефективних джерел фінансування витрат;
5) здійснення операцій на фондовому ринку, інвестицій в цінні папери, трастових, лізингових, факторингових та інших фінансових операцій;
6) формування напрямів інвестування грошових ресурсів та визначення їх ефективності.

Уміння:
1) здійснювати аналіз, узагальнення та порівняння надбань світової та вітчизняної економічної науки;
2) застосовувати теоретичні і практичні знання у дослідженні сучасних фінансово-економічних процесів та явищ;
3) організовувати формування та виконання бюджетів різних рівнів;
4) здійснювати контроль за раціональним формуванням та використанням централізованих та децентралізованих грошових фондів;
5) ефективно здійснювати процес планування та організації фінансової діяльності підприємства;
6) надавати обґрунтовані висновки стосовно реального фінансового стану суб’єкта господарювання;
7) визначати оптимальні шляхи інвестиційної діяльності, проводити розрахунок внутрішньої норми окупності інвестиційного проекту;
8) впроваджувати в практичну сферу нові методики і науково-технічні досягнення;
9) застосовувати інформаційні технології, електронні носії, Інтернет-ресурси у професійній діяльності;
10) розробляти інвестиційно-інноваційні плани розвитку суб’єктів підприємництва опираючись на вітчизняні нормативні документи та враховуючи світовий досвід.

Комунікації:

1) досліджувати та аналізувати нормативно-правові акти в сфері фінансів, зокрема системи оподаткування;
2) здійснювати пошук, оброблення, систематизування та узагальнення інформації щодо діяльності суб’єктів господарювання, умови їх функціонування та ризиків діяльності;
3) використовувати інформаційні технології (Excel; Statistics; Matlab; Access; тощо).

[згорнути]
Перелік компетентностей, що формуються у результаті навчання

Знання:

1. науково-теоретичних основ та прикладних джерел у сфері організації та функціонування фінансів ринкових суб’єктів господарювання, фінансування капіталовкладень та здійснення інвестицій, специфіки фінансового і страхового ринку, фінансово-кредитної сфери
2. взаємозв’язку оподаткування з іншими аспектами економічної політики держави; організації податкового менеджменту на державному та корпоративному рівнях
3. механізму регулювання ліквідністю, платоспроможністю та фінансовою стійкістю, змісту прогнозів і планів, складу показників та методів їх обчислення, системи планування і контролю діяльності підприємства;
4. фінансових результатів діяльності підприємств та фінансових посередників, на засадах сучасного методичного інструментарію, оптимізації структури капіталу підприємства, досліджень фінансових потоків та ресурсів підприємства.

Уміння:
1. Застосовувати набуті знання про сучасні досягнення в галузі управління та адміністрування у сфері фінансів
2. Виявляти тенденції змін зовнішнього середовища і прогнозувати їх розвиток, розробляти прогнози ситуацій у зовнішньому середовищі, досліджувати динаміку зміни ринкової кон'юнктури й узагальнювати розвиток ситуацій на фінансовому ринку
3. Проводити наукові дослідження фінансової діяльності підприємств різних організаційно-правових форм та їх підрозділів за окремими напрямками
4. Розробляти та приймати управлінські рішення щодо регулювання й оптимізації вартості підприємства
5. Опрацьовувати наукову інформацію, аналізувати й узагальнювати її, робити наукові висновки із досліджень, належним способом оформляти та вміти презентувати їх результати
6. Здійснювати пошук джерел інвестиційних ресурсів, проводити оцінку та здійснювати аналіз інвестиційної діяльності підприємств
7. Оцінювати вартість та доцільність використання різних видів страхових послуг
8. Здійснювати діагностику фінансового стану суб’єктів підприємництва
9. Визначати види фінансових ресурсів підприємства та джерела їх формування, методи організації фінансової роботи на підприємствах
10. Забезпечувати процес формування ефективного використання та оптимального розподілу фінансових ресурсів в умовах їх обмеженості

Комунікації:
1. Здатність вести пошук, збирати, систематизувати нагромаджувати потрібну для виконання посадових обов’язків нормативно-правову, соціально-економічну, науково-методичну, довідкову та іншу інформацію;
2. Обґрунтовувати фінансові результати діяльності підприємств та фінансових посередників, на засадах сучасного методичного інструментарію проводити оптимізацію структури капіталу підприємства, проводити дослідження фінансових потоків та ресурсів підприємства
3. Здатність використовувати інформаційні технології (Excel; Statistics; Matlab; Access; АРМ «Місцеві бюджети», 1C: підприємство 8.0) та формувати інформаційний простір фінансової діяльності суб’єкта підприємництва.

[згорнути]
Особливості та конкурентні переваги програми підготовки бакалаврів

Конкурентною перевагою програми підготовки бакалаврів спеціальності 073 «Меннеджмент» полягають у набутті студентами знань і вмінь, а також формуванні та розвитку конкурентних компетентностей для ефективного управління фінансовими ресурсами держави, суб’єктів господарювання та реалізації заходів щодо покращення їх використання з урахуванням норм чинного законодавства.

ОСВІТА:

1) поєднання теоретичних фінансових знань безпосередньо з практичним використанням;
2) студент має право самостійно обирати дисципліни відповідно до майбутніх професійних пріоритетів, крім базових предметів;
3) використання інноваційні методи і технології (круглі столи, ділові ігри, дискусії, кейси тощо);
4) організація відкритих лекцій (майстер класів) фахівців-практиків;
5) використання мультимедійних технологій та проведення моделювання економічних процесів для покращення опанування навчального матеріалу студентами.

НАУКА:

1) організація наукових гуртків при кожній кафедрі та залучення до їх складу студентів;
2) залучення студентів до проведення досліджень в рамках кафедральних тем;
3) проведення круглих столів, конференцій, симпозіумів. Це надає можливість студентам розширити практичні знання та спільно з фахівцями-практиками розглянути економічні проблеми і знайти можливі шляхи їх вирішення;
4) залучення студентів до участі в олімпіадах та конкурсах студентських робіт.
Наукова діяльність студентів є невід’ємною частиною навчального процесу, як шлях до реалізації творчого потенціалу студентів.

ПРАКТИКА

Перевагою програми підготовки бакалаврів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» є орієнтація на вміння та навички, які необхідні потенційним роботодавцям. Шляхом наради з підприємствами-партнерами визначаються компетенції, якими повинен оволодіти студент під час навчання.
Переваги практичної підготовки бакалаврів полягають у наступному:
1) практична спрямованість навчальних дисциплін;
2) навчальний процес охоплює дисципліни, які орієнтовані на вивчення специфіки діяльності суб’єктів господарювання різних форм діяльності;
3) організовуються зустрічі з роботодавцями, на яких студенти мають можливість дізнатися про специфіки конкретної сфери діяльності та визначитися з майбутніми професійними пріоритетами.

[згорнути]
Особливості та конкурентні переваги програми підготовки магістрів

Конкурентною перевагою програми підготовки магістрів спеціальності 072 «Менеджмент» полягають у набутті студентами знань і вмінь, а також формуванні та розвитку конкурентних компетентностей для ефективного управління фінансовими ресурсами держави, суб’єктів господарювання та реалізації заходів щодо покращення їх використання з урахуванням норм чинного законодавства.

Освіта:

1) поєднання теоретичних фінансових знань безпосередньо з практичним використанням;
2) студент має право самостійно обирати дисципліни відповідно до майбутніх професійних пріоритетів, крім базових предметів;
3) використання інноваційні методи і технології (круглі столи, ділові ігри, дискусії, кейси тощо);
4) організація відкритих лекцій (майстер класів) фахівців-практиків;
5) використання мультимедійних технологій та проведення моделювання економічних процесів для покращення опанування навчального матеріалу студентами.

Наука:

1) організація наукових гуртків при кожній кафедрі та залучення до їх складу студентів;
2) залучення студентів до проведення досліджень в рамках кафедральних тем;
3) проведення круглих столів, конференцій, симпозіумів. Це надає можливість студентам розширити практичні знання та спільно з фахівцями-практиками розглянути економічні проблеми і знайти можливі шляхи їх вирішення;
4) залучення студентів до участі в олімпіадах та конкурсах студентських робіт.
Наукова діяльність студентів є невід’ємною частиною навчального процесу, як шлях до реалізації творчого потенціалу студентів.

Практика

Перевагою програми підготовки магістрів за спеціальністю «Менеджмент» є орієнтація на вміння та навички, які необхідні потенційним роботодавцям. Шляхом наради з підприємствами-партнерами визначаються компетенції, якими повинен оволодіти студент під час навчання.
Переваги практичної підготовки магістрів полягають у наступному:
1) практична спрямованість навчальних дисциплін;
2) навчальний процес охоплює дисципліни, які орієнтовані на вивчення специфіки діяльності суб’єктів господарювання різних форм діяльності;
3) організовуються зустрічі з роботодавцями, на яких студенти мають можливість дізнатися про специфіки конкретної сфери діяльності та визначитися з майбутніми професійними пріоритетами.

[згорнути]
Працевлаштування випускника

Випускники мають можливість працювати в:

1) органах та установах державного, регіонального і муніципального

управління, органах місцевого самоврядування;

2) кадрових, маркетингових, фінансових, економічних і аналітичних

підрозділах підприємств і установ всіх організаційно-правових форм;

3) вітчизняних та міжнародних корпораціях і фірмах;

4) маркетингових та рекламних агенціях;

5) рекрутингових компаніях та відділах управління персоналом

6) на торговельних підприємствах.

[згорнути]
Працевлаштування випускника

Випускники мають можливість працювати в:
1) органах та установах державного, регіонального і муніципального управління, органах місцевого самоврядування;
2) науково-дослідницьких та проектно-конструкторських організаціях;
3) вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації;
4) кадрових, маркетингових, фінансових, економічних і аналітичних підрозділах підприємств і установ всіх організаційно-правових форм;
5) вітчизняних та міжнародних корпораціях і фірмах;
6) маркетингових та рекламних агенціях;
7) рекрутингових компаніях та відділах управління персоналом;
8) на комерційних і торговельних підприємствах.

[згорнути]
Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми підготовки бакалавра

Колектив кафедр факультету складають викладачі високого кваліфікаційного рівня, що ведуть активну наукову діяльність, мають практичний досвід роботи. Це люди, що понад усе люблять свою роботу і намагаються всіма силами донести знання до студентів. На факультеті систематично проводиться підвищення кваліфікації та стажування викладачів, що надає можливість забезпечувати високий рівень підготовки професорсько-викладацького складу.

[згорнути]
Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми підготовки магістра

Колектив кафедр факультету складають викладачі високого кваліфікаційного рівня, що ведуть активну наукову діяльність, мають практичний досвід роботи. Це люди, що понад усе люблять свою роботу і намагаються всіма силами донести знання до студентів. На факультеті систематично проводиться підвищення кваліфікації та стажування викладачів, що надає можливість забезпечувати високий рівень підготовки професорсько-викладацького складу.

[згорнути]
Можливості продовження освіти

Бакалавр спеціальності «Менеджмент організацій» має можливість
продовжувати навчання за ступеням вищої освіти «магістр» не тільки спеціальності «Менеджмент організацій», а і за широким спектром інших
спеціальностей.

[згорнути]
Можливості продовження освіти

Магістр спеціальності «Менеджмент» має можливість продовжувати навчання у аспірантурі у Київському національному торговельно-економічному університеті.

[згорнути]
Отримай
Новини