• тел: (057) 731-33-65
 • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Величне надбання людства – мова

«Величне надбання людства – мова»

книжкова виставка до Дня української писемності і мови

«Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова, она жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування»

Панас Мирний

День української писемності та мови відзначають 9 листопада. Це свято було встановлено указом президента України в 1997 році і відзначається щороку на честь українського літописця Нестора – послідовника творців слов’янської писемності Кирила та Мефодія. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора-літописця і починається писемна українська мова.

Мова – найбільший скарб будь-якого народу. Тисячоліттями, віками, роками плекала її земля предків, передавала з покоління в покоління, вкладаючи дедалі більше народну душу і водночас формуючи її. Досвід людства упродовж тисячоліть переконливо доводить, що занепад мови – це зникнення нації. Якщо ж мова стає необхідною і вживається насамперед національною елітою – сильною і високорозвиненою стає нація і держава.

СЛОВНИКИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
 2. Ганіч Д. І. Російсько-український і українсько-російський словник / Д. І. Ганіч, І. С. Олійник. – 6-є вид., стер. – К. : Фенікс, 1994. – 560 с.
 3. Ізюмов О. Практичний російсько-український словник: правила правопису та фразеологія. Перевидання 1926 року / О. Ізюмов. – К. : Знання, 1992. – 176 с.
 4. Мацько Л. І. Російсько-український і українсько-російський словник : відмінна лексика / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, С. В. Шевчук. – К. : Вища шк., 1995. – 283 с.
 5. Полюга Л. М. Словник синонімів української мови / Л. М. Полюга. – 2-ге вид. – К. : Довіра, 2006. – 477 с.
 6. Російсько-український словник: в 4 т. Т. 1. А–Й / І. С. Гнатюк, С. І. Головащук, В. В. Жайворонок [та ін.]– К. : Знання, 2011. – 992 с. – (Академічні словники).
 7. Російсько-український словник: в 4 т. Т. 2. К–О / І. С. Гнатюк, С. І. Головащук, В. В. Жайворонок [та ін.]– К. : Знання, 2011. – 860 с. – (Академічні словники).
 8. Російсько-український і українсько-російський словник фінансової термінології : біля 15000 термінів / уклад. О.В. Фісун, О. В. Сова ; ред. М. В. Афанасьєв [та ін.]. – Харків : Прапор, 1997. – 400 с. – (Від А до Я).
 9. Словарь української мови : в 4 т .Т. 1. А–Ж / упоряд. Б. Д. Грінченко. – К. : Наук. думка, 1996. – 496 с.
 10. Словарь української мови : в 4 т .Т. 2. З–Н / упоряд. Б. Д. Грінченко. – К. : Наук. думка, 1996. – 588 с.
 11. Словарь української мови : в 4 т .Т. 3. О–П / упоряд. Б. Д. Грінченко. – К. : Наук. думка, 1996. – 507 с.
 12. Словарь української мови : в 4 т .Т. 4. Р–Я / упоряд. Б. Д. Грінченко. – К. : Наук. думка, 1996. – 566 с.
 13. Тараненко О. О. Російсько-український словник для ділових людей / О. О. Тараненко, В. М. Брицин. – К. : Укр. письменник, 1992. – 214 с.
 14. Удовиченко Г. М. Фразеологічний словник української мови: в 2 т. Т. 1. А–М / Г. М. Удовиченко. – К. : Вища шк., 1984. – 304 с.
 15. Удовиченко Г. М. Фразеологічний словник української мови: в 2 т. Т. 2. Н–Я / Г. М. Удовиченко. – К. : Вища шк., 1984. – 384 с.
 16. Український орфографічний словник : близько 165 тис. слів. / за ред. В.М. Русанівського ; уклад. В. В. Чумак [та ін.]. – 5-е вид. перероб. і допов.– К. : Довіра, 2006. – 940 с. – (Словники України).

 

НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 1. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. – К. : Academia, 1994. – 254 с.
 2. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / за ред. Сербенської. – Львів: Світ, 1994. – 152 с.
 3. Бабич Н. Д. Історія української літературної мови. Практичний курс : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 1993. – 376 с.
 4. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 1990. – 232 с.
 5. Безпояско О. К. Граматика української мови. Морфологія : підручник / О. К. Безпояско, К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. – К. : Либідь, 1993. – 336 с.
 6. Бондар О. І. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія : навч. посіб. / О. І. Бондар, М. Л. Микитин-Дружинець. – К. : Академія, 2006. – 367 с.
 7. Вихованець І. Р. Вивчаємо українську мову. Розширений курс. Самовчитель : навч. посіб. / І. Р. Вихованець, Є. А. Карпіловська, Н. Ф. Клименко ; за ред. В. М. Русанівського. – К. : Либідь, 1993. – 272 с.
 8. Грушевський М. С. Про українську мову і українську школу / М. С. Грушевський; передм. Я. Гояна. – Вид. 2-е. – К. : Веселка, 1991. – 45 c.
 9. Коваль А. П. Крилаті вислови в українській літературній мові : афоризми, літературні цитати, образні вислови / А. П. Коваль, В.В. Коптілов. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – К. : Вища шк., 1975. – 334 с.
 10. Коваль А. П. Культура ділового мовлення (Писемне та усне ділове спілкування) / А. П. Коваль. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – К. : Вища шк., 1977. – 296 с.
 11. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. О. Козачук. – 7-ме вид., стер. – К. : Вища школа, 2006. – 287 с.
 12. Коптілов В. В. У світі крилатих слів : для серед. та ст. шк. віку / В.В.Коптілов. – Вид. 2-е, допов. й виправл. – К. : Веселка, 1976. – 199 с.
 13. Корж А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / А. В. Корж. – 2-ге вид. – К. : КНТ, ЦУЛ, 2012. – 296 с.
 14. Максименко В. Ф. Сучасна ділова українська мова / В. Ф. Максименко. – Харків : ТОР-СІНГ ПЛЮС, 2006. – 448 с.
 15. Мацько, Л. І. Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : Академія, 2007. – 361 с.
 16. Мацюк З. О. Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. – К. : Каравела, 2006. – 352 с.
 17. Неживий О. І. Дидактичний матеріал з народознавства на уроках української мови / О. І. Неживий, В. Д. Ужченко. – 2-ге вид. – К. : Освіта, 1995. – 287 с.
 18. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова / Г. Півторак. – К. : Наук. думка, 1993. – 200 с.
 19. Проскуріна, Т. В. Українська ділова мова : навч. посіб. / Т. В. Проскуріна. – Харків : Штріх, 1999. – 262 с.
 20. Українська мова. Вправи і завдання для самостійної роботи студентів : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Я. В. Януш, Л. М. Бондарчук, І. А.Колесникова [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: КНЕУ, 2002. – 274 с.

Як  парость  виноградної  лози,
Плекайте
 мову.  Пильно  й  ненастанно
Політь
 бур’ян.  Чистіша  від  сльози
Вона  хай  буде.  Вірно  і  слухняно
Нехай  вона  щоразу  служить  вам,
Хоч  і  живе  своїм  живим  життям.
Прислухайтесь,  як  океан  співає  
Народ
 говорить.  І  любов,  і  гнів
У
 тому  гомоні  морськім.  Немає
Мудріших,
 ніж  народ,  учителів;
У  нього  кожне  слово   це  перлина,
Це
 праця,  це  натхнення,  це  людина.
Не
 бійтесь  заглядати  у  словник:
Це
 пишний  яр,  а  не  сумне  провалля;
Збирайте,
 як  розумний  садівник,
Достиглий
 овоч  у  Грінченка  й  Даля,
Не
 майте  гніву  до  моїх  порад
І
 не  лінуйтесь  доглядать  свій  сад.

 М. Т. Рильський

Отримай
Новини