• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Менеджменту

Історична довідка

Кафедру було створено у серпні 2009 року для підготовки фахівців з управління персоналом та економіки праці, з листопада 2016 року її назва «Кафедра менеджменту». У різні часи кафедру очолювали висококваліфіковані фахівці 2009-2011 кандидат економічних наук. доцент Богуславський Євген Ісаакович, 2011-2015 доктор економічних наук, професор Дорошенко Ганна Олександрівна.
На даний час кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Богоявленський Олег Володимирович.

Колектив кафедри

Богоявленський Олег Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці

Освіта

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук захистив у 1988 році. Вчене звання професора присвоєне у 1993 році.

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

Доцент

Сфера наукових інтересів

Маркетинг, маркетингові комунікації, міжнародний менеджмент.

Дзюба Світлана Григорівна

професор кафедри менеджменту, доктор екнономічних наук, професор

Освіта

Закінчила Донецький державний університет Міністерства освіти України (м.Донецьк) із спеціальності «Економіка праці» (1986 р.). Захистила кандидатську дисертацію за темою «Організаційно-економічний механізм регулювання процесів вивільнення й працевлаштування робітників в умовах ринку» за спеціальностями 08.00.05 – Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями; 08.00.07 – Економіка праці (1992 р.). 4 жовтня 1998 р. захистила докторську дисертацію за темою «Регулювання трудової зайнятості населення в умовах реформування економічних відносин» із спеціальності 08.02.03 – «Організація управління, планування і регулювання економіки». Дисертаційну роботу було направлено ВАК України на додатковий висновок (колективну рецензію) до спеціалізованої вченої ради Д 26.801.01 в Науково-дослідному економічному інституті Міністерства економіки України (м.Київ), на засіданні якої її додатково було розглянуто, обговорено та затверджено (протокол № 32 від 14 листопада 1999 р.). 9 лютого 2000 р. отримала диплом доктора економічних наук. В травні 2003 р. їй було присвоєно вчене звання професора кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Вчений ступінь та звання

• Доктор екнономічних наук

• професор

Тертичний Олександр Олегович

Доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

Вчений ступінь та звання

• Кандидат технічних наук

• Доцент

Сфера наукових інтересів

Викладає декілька дисциплін, основними з яких є «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Логістика», «Нормування праці», «Інформаційні системи в управління персоналом» Веде активну наукову роботу з обдарованою молоддю, є автором підручників «Економіка праці та соціально-трудові відносини»,«Менеджмент», отримав патент на винахід. Основні наукові інтереси спрямовані на питання оплати та ефективності праці персоналу та на питання економіки природокористування. Має низку публікацій щодо зазначеної тематики.

Лисенко Вероніка Володимирівна

Доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

Освіта

Закінчила у 2001 році Харківський державний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, економічний факультет.

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Доцент

Сфера наукових інтересів

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Стан та перспективи розвитку господарств населення». У 2011 році присвоєно звання доцента. Проходила стажування за кордоном: Польща (2006р.), США (2009р.). Має більше 55 наукових публікацій. Є співавтором 3 навчальних посібників. Викладає дисципліни «Менеджмент», «Менеджмент персоналу».

Кузьменко Анна Вячеславівна

доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Освіта

Закінчила у 2012 році Харківський національний автомобільно-дорожній університет, факультет управління бізнесом. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічні засади розвитку транспортно-логістичної інфраструктури підприємств залізничного транспорту». Має більше 20 наукових публікацій.

Вчений ступінь та звання

• Кандидат економічних наук

• Доцент

Кречко Людмила Вікторівна

Методист кафедри

Освіта

У 1982 році закінчила Харківський політехнічний інститут ім. В.І.Леніна, отримала кваліфікацію інженера-механіка.

Наукова діяльність

Працює на посаді методиста Харківського інституту фінансів з грудня 2005 року.

Наукова робота кафедри

Наукова робота є невід’ємною частиною діяльності кафедри менеджменту.
Наукову спеціалізацію кафедри характеризують такі напрями досліджень:
1. діагностика основних функціональних кадрових процедур та їх оптимізація по відділам, посадам, виконавцям;
2. аудит кадрової забезпеченості підприємства, аналіз якісних і кількісних характеристик персоналу на предмет відповідності стратегічним цілям і оперативним завданням підприємства;
3. оцінка чисельності персоналу відповідно до виконуваних обов’язків;
4. оптимізація розподілу відповідальності управлінського персоналу;
5. оцінка управлінського персоналу з використанням методу компетенцій;
6. оцінка ступеня мотивації персоналу за різними критеріями, розробка мотиваційних систем;
7. аналіз і визначення потреби підприємства в навчанні за категоріями персоналу, бізнес-процесів, видів виробництва;
8. оцінка ефективності системи навчання та розвитку персоналу, розробка оптимальних програм навчання;
9. розробка елементів корпоративної культури підприємства, спрямованих на забезпечення безпечної трудової діяльності персоналу підприємства;
10. оцінка ефективності системи управління персоналом підприємства з окремих кадрових процедур;
11. розробка мотиваційних систем сучасних підприємств;
12. аналіз ризиків існуючих та новостворюваних підприємств;
13. аналіз економічних методів управління підприємством.
При кафедрі працює науковий гурток «Manager», члени гуртка під керівництвом науково-педагогічних працівників працюють над розкриттям теми «Новітні підходи до управління підприємством в сучасних умовах», тим самим підвищуючи професійну спрямованість свого навчання.

Публікації викладачів

1. Абрамова І. М., Особливості методологічного апарату дослідження фінансової стійкості підприємства / І. М. Абрамова, І. О. Пєнська // Проблеми і перспективи розвитку підприємств: Зб. наукових праць ХНАДУ: – №1 (12) – 2016. – Харків, вид–во ХНАДУ, 2016 – С. 163 – 168.
2. Богоявленський О. В. Управління процесами взаємовідносин з клієнтами як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та їх продукції /
О. В. Богоявленський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014. – № 2. –
С. 73-81.
3. Богоявленський О. В., Німкович А. І. Роль ІТ-галузі у формуванні іміджу України. –Вісник НУА, Х. : Вид-во НУА, 2014.
4. Дорошенко А. О.Банки Украины как отражение проблем развития финансовой системы страны. / А. О. Дорошенко. – Вісник національного технічного університету «ХПІ». – 2014. – №4 (1047). – С.59-67.
5. Кузьменко А.В. Концептуальні основи формування маркетингово-логістичного накопичувально-розвантажувального центру на підприємствах залізничного транспорту / А.В. Кузьменко, М.В. Корінь // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. – Миколаїв. – 2016. – № 10. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/10-2016/78.pdf
6. Лисенко В.В. Етапи вибору стратегії розвитку підприємництва на сільських територіях / В.В. Лисенко // Родові поселення – механізм формування державних пріоритетів розвитку сільських територій України в умовах євроінтеграції: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 22 квітня 2016 р. – Житомир: Видавництво «Рута», 2016. – С. 51-52
7. Лысенко В.В. Ориентиры стратеги социально-экономического развития сельских территорий региона /В.В. Лысенко// Товарный менеджмент: экономический, логистический и маркетинговый аспекты: материалы Международной научно-практической конференции, 21-22 апреля 2016 г. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2016. – С. 129-131.
8. Лысенко В.В. Особенности в методических подходах при расчете эффективности предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве / В.В. Лысенко //Развитие институтов инновационной экономики в условиях интеграции России в мировое экономическое пространство: сборник трудов по материалам международной научно-практической конференции 23 июня 2016 года, город Ярославль.- М.: «Научный консультант», 2016. – С. 273-277.
9. Лысенко В.В. Развитие кадрового потенциала в АПК – залог развития села / В.В. Лысенко // Экономическое развитие региона: управление, инновации, подготовка кадров: материалы III Международного экономического форума / под ред. д.э.н. С. Н. Бочарова. — Барнаул: Издательство ООО «Колибри», 2016. — С. 284- 286.
10. Маркетинг: навчальний посібник / Г. О. Дорошенкота ін. / за заг. ред. Г.О. Дорошенко. – Харків, ТОВ “Тім Пабліш Гроуп” , 2016. – 412 с.
11. Менеджмент: навчальний посібник / Г. О. Дорошенко, А. О. Семенець,
О. В. Богоявленський, О. О. Тертичний, Т. М. Куценко, Л. Г Макарова, М. О. Кальніцька / за заг. ред. Г. О. Дорошенко. – Харків, VSV-Print, 2015. – 300 с.
12. Тертичний О. О. Особливості використання сучасних рекламних засобів /
О. О. Тертичний // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014. – № 2. –
С. 150-154.
13. Тертичний О.О. Оцінювання еколого-соціального ефекту впровадження екологічно безпечного користування водовідведення в населених пунктах України. / О.О. Дмитрієва, О.О. Тертичний, І.В. Хоренжая / Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2016. – Вип.4 (141). – С.160–165.

Методична робота кафедри

Методична робота спрямована на підвищення якості навчального процесу, використання сучасних форм навчання, активізацію процесу навчання, організацію самостійної роботи студентів. З цією метою.
Підготовлені навчальні посібники, методичні розробки за кожною навчальною дисципліною.
Сформовано електронну базу даних всіх видів методичних видань у розрізі дисциплін, які викладаються на кафедрі.
Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію, удосконалюють методику викладання та впроваджують в навчальний процес інноваційні навчальні технології.
У навчальному процесі викладачами кафедри менеджменту використовуються такі інноваційні методи навчання: використання комп’ютерних технологій (мультимедійні презентації), кейс-технології, ділові ігри, тренінги у відповідності з структурно-логічними схемами навчальних дисциплін.
Основними завданнями кафедри є:
1. Підготовка студентів з управлінських дисциплін, економіки підприємства, маркетингу;
2. Спрямованість навчального процесу на формування ринкового підприємницького мислення. самостійне прийняття управлінських рішень студентів, розширення загального і професійного кругозору;
3. Засвоєння студентами особливостей ринкових економічних процесів, принципів встановлення цілей у різних сферах діяльності та їх досягнення, стратегій розвитку підприємств та бізнесу в умовах конкурентної боротьби;
4. Оволодіння студентами необхідним категоріальним апаратом, вміння висловлювати власні позиції, обґрунтовувати свої пропозиції та висновки здійснювати порівняльний аналіз, аналогії, використовувати неординарні, творчі підходи у прийнятті рішень, .
Основними формами роботи кафедри є: навчальна діяльність, методична, наукова, організаційна робота, міжвузівська співпраця.

Виховна робота      

Науково-педагогічні працівники кафедри приділяють значну увагу вихованню студентської молоді. Основною метою виховної роботи на кафедрі є формування і розвиток у молодого покоління соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, духовності, професійно-психологічних якостей, активної життєвої позиції, прагнення до самоосвіти і самореалізації.
В організації навчального процесу приділяється велика увага створенню сприятливих умов для розвитку творчих здібностей студентів та самореалізації кожної особистості, пріоритетом вважається організація індивідуальної діяльності студента, що спрямована на розвиток його власного потенціалу.
Слід зазначити, що одним із напрямків виховної роботи кафедри є допомога студентам в адаптації до навчання в інституті, допомога в засвоєнні молодою людиною норм студентського життя, організації його навчальної діяльності. Велика увага приділяється виховній роботі зі студентами у гуртожитку. Ведеться робота щодо розвитку навичок і вмінь раціоналізації розумової праці, організаційних і комунікативних здібностей, усвідомлення покликання до обраної професії, системи само-освітньої діяльності і самовиховання професійно-значущих якостей. В організації цього напряму виховної роботи враховуються індивідуальні особливості студентів. Приділяється увага вихованню поваги до професії під час проведення навчальних занять, організації зустрічей з випускниками інституту, організації екскурсій на робоче місце, проведення конкурсів.
Науково-педагогічні працівники кафедри ведуть активну профорієнтаційну роботу, а також є кураторами академічних груп.

Отримай
Новини