• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Книжкова виставка «Фінанси в сучасній економіці»

Фінанси – це не просто арифметика; фінанси – велика політика. Без стабільних фінансів неможливе стабільне правління; без розсудливого уряду неможливі стабільні фінанси.
Р. Вільсон

Фінанси – одна з найважливіших і складних економічних категорій. Без них неможливе функціонування держави та діяльність юридичних і фізичних осіб. Вони є головним інструментом реалізації державної політики, індикатором рівня економічного розвитку суспільства та інструментом цього розвитку. Тому надзвичайно актуальним є пошук ефективних механізмів, спрямованих не лише на відновлення економіки України, а й на забезпечення її стабільного розвитку в умовах різноманітних ризиків, пов’язаних як з внутрішніми особливостями, так із тенденціями на світових ринках.
На книжкової виставці «Фінанси в сучасній економіці» представлені монографії, підручники, навчальні посібники, статті з періодичних видань, які досліджують питання становлення і розвитку фінансової науки, фінансову політику, бюджет та бюджетну систему, фінанси суб’єктів господарювання і міжнародні фінанси тощо.

Список використаної та рекомендованої літератури, яка знаходиться в Бібліотеці ХІФ КНТЕУ:

1. Бастейбл Ч. Ф. Суспільні фінанси / За ред. С. П. Захарченкова. – 3-е вид., перероб. і допов. – Харків : Віват, 2016. – 808 с.

2. Благун І. Г. Фінанси : навч. посіб. / І. Г. Благун, Р. С. Сорока, І. В. Єлейко. – Львів : Магнолія–2006, 2008. – 314 с. – Рек. МОН України.

3. Буряк П. Ю. Фінанси : підручник / П. Ю. Буряк, С. Д. Смолінська, Н. Б. Татарин. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 392 с. – Затв. МОН України.

4. Василенко Л. І. Державні цільові фонди : навч. посіб. / Л. І. Василенко, Т. О. Масленникова. – К. : КНТЕУ, 2002. – 170 с.

5. Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник / О. Д. Василик. – К. : НІОС, 2001. – 416 с. – Рек. МОН України.

6. Голубка С. М. Інституціоналізація фінансового господарства України (історична ретроспектива) : монографія / С. М. Голубка. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – 453 с.

7. Карлін М. І. Фінанси країн Європейського Союзу : навч. посіб. / М. І. Карлін. – К. : Знання, 2011. – 639 с. – Рек. МОН України.

8. Коваленко В. В. Фінансові ризики та шляхи їх мінімізації (правовий аспект) : монографія / В. В. Коваленко; за ред. А. Т. Ковальчука. – К. : Знання, 2011. – 319 с.

9. Кремень О. І. Фінанси : навч. посіб. / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 412 с. – Рек. МОН України.

10. Кудряшов В. П. Курс фінансів : навч. посіб. / В. П. Кудряшов. – К. : Знання, 2008. – 431 с. – Рек. МОН України.

11. Мамонова В. В. Управління місцевим бюджетом та фінансами : навч. посіб. / В. В. Мамонова. – Харків : Магістр, 2012. – 224 с. – Рек. МОН України.

12. Пикус Р. В. Управління фінансовими ризиками : навч. посіб. / Р. В. Пікус. – К. : Знання, 2010. – 598 с. – Рек. МОН України.

13. Ризики і загрози фінансової безпеці сектору державних фінансів та шляхи їх подолання : моногр. / О. С. Білоусова, В. І. Гаркавенко, А. І. Даниленко та ін. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – 308 с.

14. Розвиток національної системи фінансового моніторингу : монографія / Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, О. Є. Користін та ін. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – 380 с.

15. Стеців Л. П. Фінанси : навч. посіб. / Л. П. Стеців, О. І. Копилюк. – К. : Знання, 2007. – 235 с. – Рек. МОН України.

16. Теорія фінансів : підручник / За заг. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 576 с. – Рек. МОН України.

17. Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України : монографія / За ред. Т. І. Єфименко. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2015. – 446 с.

18. Управління фінансами малого та середнього бізнесу : підручник /
Л. Л. Кістерський, І. Д. Якушик, Т. В. Липова та ін. – К. : МП «Леся», 2008. – 413 с.

19. Фінанси : підручник / За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – 611 с. – Затв. МОН України.

20. Фінанси: курс для фінансистів : підручник / За ред. П. Ю. Буряка,
О. Б. Жихор. – К. : Хай-Тек-Прес, 2010. – 528с. – Затв. МОН України.

21. Фінанси : навч. посіб. / За ред. В. І. Оспіщева. – 2-ге вид., перероб.
і допов. – К. : Знання, 2008. – 366 с. – Рек. МОН України.

22. Безгуба М. О. Фінансова складова регулювання економічного розвитку / М. О. Безгуба // Економіка та держава. – 2016. – № 6. – С. 77–81.

23. Богдан Т. П. Глобальні умови та внутрішні ризики функціонування валютно-фінансової сфери України // Фінанси України. – 2017. – № 1. –
С. 52–74.

24. Бояр А. О. Бюджетно-фінансові наслідки інтеграції України в ЄС / А. О. Бояр // Економіка України. – 2015. – № 11. – С. 71–86.

25. Вінник Т. А. Теоретичні засади формування раціональної фінансової політики / Т. А. Вінник // Економіка та держава. – 2012. – № 2. – С. 49–52.

26. Гаврилюк О. В. Тенденції антикризової модернізації інституціональної структури міжнародних фінансів / О. В. Гаврилюк // Фінанси України. – 2016. – № 2. – С. 7–27.

27. Гатаулліна Е. І. Податкова політика в умовах економічних перетворень / Е. І. Гатаулліна // Економіка та держава. – 2016. – № 1. –
С. 101–104.

28. Дахнова О. Є. Аналіз стану грошово-кредитної безпеки України / О. Є. Дахнова, Т. Е. Городецька, А. О. Семенець // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 1. – С. 277–285.

29. Драган О. О. Фінанси домогосподарства: концептуальні підходи до визначення системи управління / О. О. Драган // Зовнішня торгівля : право та економіка. – 2012. – № 5. – С. 124–128.

30. Єфименко Т. І. Кризи несуть у собі нові шанси / Т. І. Єфименко // Фінанси України. – 2015. – № 12. – С. 7–11.

31. Єфименко Т. І. Фіскальні реформи та сталий розвиток в Україні /
Т. І. Єфименко // Фінанси України. – 2016. – № 3. – С. 7–14.

32. Загарій В. П. Міграційні фінанси як інвестиційний ресурс розвитку бізнес-середовища об’єднаних територіальних громад // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – С. 8–11.

33. Кізима Т. О. Особисті (персональні) фінанси: необхідність виокремлення та перспективи розвитку в умовах ринку / Т. О. Кізима // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 11. – С. 194 – 203.

34. Клименко О. В. Ринки небанківських фінансових послуг: питання стійкості в умовах економічної кризи / О. В. Клименко // Економіка
та держава. – 2016. – № 4. – С. 96–101.

35. Косова Т. Д. Валютна політика та структура платіжного балансу України: діалектика взаємозв’язку / Т. Д. Косова, І. О. Стебленко // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 9–12.

36. Кравченко В. І. Фінанси України: сучасні виклики і проблеми розвитку / В. І. Кравченко // Економіка та держава. – 2013. – № 5. – С. 9–13.

37. Куценко Т. Ф. Публічні фінанси в Україні: зміст та структура з урахуванням сучасних тенденцій розвитку / Т. Ф. Куценко // Економіка та держава. – 2016. – № 6. – С. 62–66.

38. Куцяк В. Особисті фінанси як первинний елемент фінансової системи держави / В. Куцяк // Світ фінансів. – 2012. – № 3. – С. 97–100.

39. Либанова Э. М. Проблемы государственных финансов в условиях демографического старения Украины / Э. М. Либанова // Наукові праці НДФІ. – 2012. – № 3. – С. 4–19.

40. Липчук В. В. Фінансовий стрес як економічне явище / В. В. Липчук, В. М. Ковалів // Фінанси України. – 2015. – № 3. – С. 76–87.

41. Люткевич О. М. Ідентифікація фінансового потенціалу домашніх господарств регіону / О. М. Люткевич // Регіональна економіка. – 2011. – № 1. – С. 72–78.

42. Олексійчук С. В. Теоретичні домінанти дослідження сутності внутрішнього державного боргу / С. В. Олексійчук // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 93–96.

43. Опарін В. М. Українська класична школа публічних фінансів / В. М. Опарін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. – 2015. – № 10. – С. 7–31.

44. Опарін В. М. Українська національна наукова школа фінансів: теоретико-методологічні підходи / В. М. Опарін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. – 2015. – № 9. – С. 19–44.

45. Пасічний М. Д. Особливості реалізації вітчизняної бюджетної політики / М. Д. Пасічний // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 43–48.

46. Радіонов Ю. Д. Проблеми бюджету та їх вплив на регулювання економічного росту / Ю. Д. Радіонов // Економіка та держава. – 2013. – № 10. – С. 23–28.

47. Рязанова Н. С. Фінансове рахівництво як інституційно-інфраструктурна складова інформаційної економіки / Н. С. Рязанова, В. М. Федосов // Фінанси України. – 2016. – № 3. – С. 55–85.

48. Селіверстова Л. С. Місце фінансів корпорацій у фінансовій системі України / Л. С. Селіверстова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. –
№ 2. – С. 84–90.

49. Семцов В. М. Фінансова децентралізація в Україні: пошук нової моделі, можливості та межі / В. М. Семцов // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 20–25.

50. Сніжко О. В. Сучасні теоретичні підходи до визначення сутності фінансової системи / О. В. Сніжко // Фінанси України. – 2012. – № 8. –
С. 57–68.

51. Соловйова Ю. М. Пропозиції щодо підвищення ефективності бюджетної політики України в умовах системної трансформації суспільства / Ю. М. Соловйова // Економіка і регіон. – 2012. – № 6. –
С. 156–160.

52. Ткачук Н. Теоретична сутність та особливості фінансів банків / Н. Ткачук // Світ фінансів. – 2012. – № 3. – С. 170–177.

53. Тропіна В. Б. Заощадження населення як основа формування інвестиційного потенціалу домогосподарств / В. Б. Тропіна // Економіка та держава. – 2016. – № 1. – С. 18–21.

54. Туболець І. І. Прямі іноземні інвестиції як фактор забезпечення розвитку економічної системи / І. І. Туболець // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 65–66.

55. Федосов В. М. Українська фінансова наука: генеза, еволюція, ренесанс / В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. – 2012. – № 3. – С. 3–30.

56. Хомутенко А. В. Прагматика та семантика термінів фінансової науки «суспільні фінанси», «публічні фінанси» та «державні фінанси» /
А. В. Хомутенко // Фінанси України. – 2017. – № 1. – С. 111–126.

57. Чухно А. А. Сучасна інституціональна теорія та фінансова наука / А. А. Чухно, П. М. Леоненко, П. І. Юхименко // Фінанси України. – 2012. – № 8. – С. 23–42.

58. Юрій С. І. Фінанси домогосподарств: теоретичні підходи до трактування сутності / Сергій Ілліч Юрій, Т. О. Кізима // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 3–10.

Отримай
Новини