• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (на порозі нових звершень 2007)

Головною метою науково-педагогічного колективу протягом 2007/2008 навчального року стало підвищення якості підготовки фахівців на засадах поширення кредитно-модульної системи організації навчального процесу, формування позитивного ставлення студентів до навчальної діяльності.

Було реалізовані конкретні ефективні заходи щодо подальшого поліпшення стану навчально-виховного процесу, розширена матеріально-технічна база, якісно змінилося науково-методичне забезпечення, здійснено реорганізацію структури апарату управління на всіх рівнях – від студентського самоврядування до керівництва, що забезпечило чіткий і доцільний розподіл праці, виконання функціональних обов’язків та відповідальність між членами керівництва, деканатів, кафедр, структурних підрозділів і науково-педагогічних працівників.

Здійснювалась процедура ліцензування: спеціальності 8.050104 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка і підприємництво», розширення ліцензійного обсягу спеціальності 7.050104 «Фінанси» та підготовки громадян України до вступу у ВНЗ.

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 14.03.07 №98-р «Про реорганізацію вищих навчальних закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства фінансів та Міністерства економіки», від 11.07.07 №513-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.03.07 №98», наказів Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 08.05.07 №585/124, від 08.08.07 №922/260, Харківську філію реорганізовано в Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, який віднесено до сфери управління Міністерства фінансів України.

Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі створений на державній формі власності і підпорядкований Міністерству фінансів України.

Після реорганізації у грудні 2007 року Харківський інститут фінансів отримав сертифікат четвертого рівня акредитації (серія РД – ІV №114099) та ліцензію  серії АВ № 395478 (стар.№395121) на підготовку бакалаврів з напрямів 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» та спеціалістів за спеціальністю 7.050104 «Фінанси» з терміном дії до 1 липня 2011 року.

На підставі рішення Державної акредитаційної комісії від  1 липня 2008 року (протокол №72) Харківському інституту фінансів надано ліцензію на провадження освітньої діяльності за напрямом «Економіка і підприємництво» з ліцензованим обсягом прийому 25 осіб на підготовку магістрів за спеціальністю 8.050104 «Фінанси» за денною формою навчання.

На підставі рішення Державної акредитаційної комісії від  1 липня 2008 року (протокол №72) Харківському інституту фінансів надано ліцензію на провадження освітньої діяльності з підготовки громадян України   до вступу у щі навчальні заклади терміном на 5 років з ліцензованим обсягом прийому 200 осіб.

Інститут здійснює підготовку фахівців – за денною і заочною формами навчання

На засадах широкого втілення інтерактивних методів та комп’ютерних технологій ефективного використання електронних носіїв інформації підвищилась якість освітніх послуг, діагностика навчання та ефективність контролю знань, умінь, навичок студентів.

Велика увага приділялась удосконаленню методики організації самостійної роботи студентів та їх самоосвіти. Проводились методичні заходи, спрямовані на розвиток творчих можливостей науково-педагогічних працівників; вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи науково-педагогічного колективу, кафедр, інших структурних підрозділів.

Навчальний процес, наукова, методична та виховна робота забезпечувалась діяльністю 7 кафедр: фінансів (завідувач кафедри – к.е.н., проф. Афанасьєв А.О.), економічної теорії (завідувач кафедри – к.е.н. Богуславський Є.І.), обліку і аудиту (завідувач кафедри – к.е.н. Чумак О.В.), математики та інформаційних технологій (завідувач кафедри – к.ф-м.н. Чірт В.К.), іноземних мов (завідувач кафедри – к.п.н. Козуб М.В.), соціально-гуманітарних дисциплін (завідувач кафедри – к.і.н. Мухіна І.Г.), фізичного виховання (завідувач кафедри – Гордієнко Г.В.).

У 2007/2008 навчальному році на фінансовому факультеті навчалося 585 студентів, на заочному – 533.

В інституті профорієнтаційна робота здійснюється у співдружності з фінансовими, контрольно-ревізійними управліннями, управліннями Державного казначейства, управління освіти та науки, охорони здоров’я Харківської та інших областей. Одним із етапів  профорієнтаційної роботи в інституті є проведення Дня відкритих дверей. Посилення профорієнтаційної роботи в інституті пов’язано з об’єктивними причинами, що виникли сьогодні на ринку освітніх послуг – несприятлива демографічна ситуація, конкуренція між вищими навчальними закладами. Тому науково-педагогічні працівники кафедр і працівники деканатів проводили профорієнтаційну роботу в технікумах та коледжах м. Харкова а також у Горлівському машинобудівному коледжі, Макіївському політехнічному технікумі та фінансовому коледжі м. Сквірськ Київської області. Було проведено зустрічі з керівництвом і випускниками шкіл м. Харкова та області, Харківського механічного технікуму та Сквірського фінансового коледжу та досягнуті угоди про укладання спільних інтегрованих навчальних планів для продовження навчання випускників даних навчальних закладів в Харківському інституті фінансів. Працівниками заочного деканату було розіслано листи-запрошення на навчання до обласних податкових служб, контрольно-ревізійних управлінь, фінансових управлінь, пенсійних фондів та інших соціальних служб Харківської, Донецької, Луганської, Сумської областей та Автономної республіки Крим.

Постійне удосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу сприяє підвищенню рівня викладання дисципліни, професійної підготовки фахівців в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. З цією метою під керівництвом заступника директора з навчально-методичної роботи Семенець А. О. укладені «Методичні рекомендації щодо оформлення навчально-методичного комплексу дисципліни (НМКД) в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу». Рекомендації допомагають викладачам дотримуватись вимог щодо оформлення методичних матеріалів, а також надають можливість оцінити їх змістовність і якість під час проведення конкурсу на кращий НМКД.

Однією з позитивних змін є те, що всі методичні і теоретичні розробки стали доступні для використання в електронному вигляді при підготовці студентів до занять, екзаменів, заліків, контрольних робіт (електронний варіант посібників, підручників, лекцій, методичних рекомендацій до семінарських та практичних занять, самостійної роботи, до виконання індивідуальних завдань) і знаходяться в бібліотеці інституту.

Велика увага приділяється розробленню різних рівнів тестових завдань з дисциплін на кафедрах. Успішно використовують тестову програму «Колоквіум» для проведення комп’ютерного тестування викладачі кафедр іноземних мов, математики та інформаційних технологій.

На фінансовому і заочному факультетах активно впроваджується в навчальний процес використання під час занять мультимедійних презентацій. Науково-педагогічними працівниками інституту впродовж 2007/2008 навчального року на допомогу студентам була підготовлена до видання така науково-методична література:

 № з/  п
 П.І.Б., вчений ступінь автора
 До якої дисципліни. Назва роботи. Вид видання (методичні рекомендації,  навчальні посібники)
 Обсяг
 д.а.
 1
 2
 3
 4
 Кафедра іноземної мови
 1
 2
 Донченко М.В.
 Черниченко Т.М.
 Підкопай Т.В.
 Ступницька Н. М.
 Чернявська І.С.
 Козуб М.В.,
 Підкопай Т.В.
Ступницька Н.М.,  Чернявська І.С.,
 Ленська О.О.
 Іноземна мова за професійним спрямуванням: Навч. посібник для студентів  фінансово-економічних спеціальностей (ч. ІІ)
 Іноземна мова: Метод. посібник для студентів І курсу заочного факультету (ч 1)
 10,0
 3,6
 РАЗОМ
 13,6
 Кафедра фінансів
 1
 Афанасьєв А.О., к.е.н.,  проф.,
 Чірт В.К., к.ф.-м.н. (каф. мат.   та інф. тех.)
 Фінанси: Методичні рекомендації для самостійної роботи. Рішення фінансових  задач за допомогою табличного процесора Excel
 2,7
 2
 Афанасьєв А.О., к.е.н.,  професор;
 Кузькін Є.Ю., к.е.н.;
 Приходько Н.І к.е.н.
 Основи підприємництва: Навчальний посібник
 8,0
 3
 Дзьобко І.П., викладач
 Фінансове право: Конспект лекцій
 4,5
 4
 Дзьобко І.П., викладач
 Фінансові проблеми малого та середнього бізнесу: Конспект лекцій
 5,0
 5
 Меренкова Л.О., к.е.н., доцент
 Фінансова санація та банкрутство підприємства: Методичні рекомендації  до виконання практичних завдань
 1,5
 РАЗОМ
 21,7
 Кафедра математики та інформаційних технологій
 1
 Попова О.М.,
 ст. викладач
 Математика для економістів: Довідник з вищої математики в таблицях
 2,7
 2
 Афанасьєв А.О., к.е.н., проф. (каф. фінансів)
Чірт В.К., к.ф.-м.н
 Фінанси: Методичні рекомендації для самостійної роботи. Рішення фінансових  задач за допомогою табличного процесора Excel
 1,35
 РАЗОМ
 4,05
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
 1
 Мухіна І. Г. к.і.н., зав.  кафедри
 Філософія: методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
 3,2
 2
 Мухіна І. Г. к.і.н.,
 Філософія: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни
 9,5
 3
 Проскуріна Т.В.,
 ст. викладач
 Українська мова: навчальний посібник
14,0
 4
 Домбровська С. М., к.і.н.
 Історія України: методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни  студентам заочної форми навчання
 3,8
 РАЗОМ
 30,5
 Кафедра економічної теорії
 1
 Мостовой Г. І., к.е.н.,  проф.;
 Чужданова М. В.,
 ст. викладач
 Маркетинг: Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи.
 1,0
2
Мостовой Г. І., к.е.н., проф.;
 Чужданова М. В.,
ст. викладач
 Маркетинг: Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для  студентів заочної форми навчання.
 0,5
 3
 Богуславський Є. І., к.е.н.;
 Тертичний О. О., к.т.н.
 Економіка праці та соціально-трудові відносини: Методичний збірник до практичних занять
 4,0
 4
 Богуславський Є. І.,
к. е. н.;
 Куценко Т. М., викл.
 Макроекономіка: Методичні рекомендації до проведення семінарських занять та  виконання практичних занять
 3,0
 5
 Куценко Т. М., викл.
 Мікроекономіка: Конспект лекцій
 4,3
 6
 Кузькін Є. Ю., к.е.н., доцент;
 Богуславський Є.І., к.е.н.
 Макарова Л.Г. ст.викл.
 Економіка підприємства: Збірник задач.
 5,0
 7
 Кузькін Є.Ю., к.е.н.,  Писін В. М., проф.;
 Єчина Л. В., ст.викл.
 Політична економіка: Конспект лекцій.
 6,8
 8
 Писін В. М., проф.;
 Єчина Л. В., ст. викл.
 Політична економія: Методичні рекомендації до семінарських занять
 3,6
 РАЗОМ
 28,2
 Кафедра обліку і аудиту
 1
 Кіценко Т. О., ст.викл.
 Якименко О. Є., викл.
  Фінансовий облік: методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
 3,5
 2
 Дяченко Н. В., ст. викл.
 Бухгалтерський облік в бюджетних установах. Структурно-логічний навчальний  посібник для студентів денної та заочної форм навчання.
 3,0
 РАЗОМ
 6,5
 Навчально-методичний відділ
 1
 Бутиріна Г.І.
 Майборода О.В.
 Проскуріна Т.В.
 Ржевська Н.М.
 Семенець А.О.
 Збірник матеріалів методичної конференції Організація навчального процесу та  контроль знань студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання
 4,3
 2
 Бутиріна Г.І.
 Майборода О.В.
 Проскуріна Т.В.
 Ржевська Н.М.
 Семенець А.О.
 Методичні рекомендації щодо розробки й оформлення навчально-методичного  комплексу дисципліни в умовах кредитно-модульної системи організації  навчального процесу. Для викладачів, керівників структурних підрозділів
 5,1
 РАЗОМ
 9,4
 Усього
 113,95

 

У 2007/2008 навчальному році з метою забезпечення якісного проходження практики студентами ІІІ, ІV та V курсів фінансового та заочного факультетів було узгоджено бази переддипломної та виробничої практики з Державною податковою адміністрацією України, Головним управлінням Державного казначейства України у Харківській області, Державною податковою адміністрацією Харківської області, Головним фінансовим управлінням Харківської, Сумської, Полтавської та Луганської областей. Укладено договори на проходження студентами виробничої та переддипломної практики з підприємствами, установами та організаціями Харківської, Сумської, Полтавської та Луганської областей.

Запроваджені ефективні схеми поєднання навчальної і наукової роботи. Наукова діяльність інституту спрямовувалась на широку участь науково-педагогічних працівників у науково-практичних семінарах, конференціях, симпозіумах, форумах; публікацію наукових праць; розвивалась студентська наука. Забезпечена плідна праця наукових гуртків на кафедрах інституту і, як результат – активна участь студентів у конкурсах науково-дослідницьких робіт різних рівнів. Зміст освіти формувався на основі впровадження новітніх наукових і технологічних досягнень.

7 лютого 2008 року на базі Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, магістрів і студентів старших курсів «Фінансові послуги та розвиток суб’єктів господарювання в Україні». Конференція проводилась за участі представників Міністерства фінансів України, Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Харківського інституту фінансів УДУФМТ, Харківського союзу страховиків, Управління Національного банку України в Харківській області, Головного фінансового управління Харківської обласної державної адміністрації.

У конференції взяли участь близько 200 осіб із 17 областей України. Окрім молодих учених до роботи у конференції були запрошені провідні науковці Національної академії наук України, фахівці міністерств і відомств України.

Зокрема в роботі наукового форуму взяли участь і виступили з доповідями: Корецький Микола Христофорович, доктор наук з державного управління, завідувач відділом Ради по вивченню продуктивних сил Національної академії наук України; Біла Світлана Олексіївна, професор, головний науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки та прогнозування» Національної академії наук України; Варналій Захарій Степанович, доктор економічних наук, професор, начальник науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного державного університету Державної податкової служби України; Качук Володимир Вікторович, начальник Управління Національного банку України в Харківській області; Овсянніков Сергій Іванович, начальник Головного фінансового управління Харківської обласної державної адміністрації; Временко Людмила Василівна, кандидат економічних наук, доцент, президент Харківського союзу страховиків.

Також були присутні делегації вищих навчальних закладів фінансової галузі з різних регіонів України, а саме: Буковинської державної фінансової академії, очолюваної ректором, доктором економічних наук, професором, заслуженим працівником освіти Прядко Володимиром Васильовичем; Дніпропетровської фінансової академії на чолі з ректором, кандидатом економічних наук, доцентом, академіком Академії економічних наук України Рєдіною Наталією Іванівною; а також Львівської державної фінансової академії та Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

За результатами роботи конференції були визначені переможці цих секцій. Студенти Харківського інституту фінансів продемонстрували високий фаховий рівень, посівши призові місця: МиненкоВ.І. – ІІІ місце (секція «Банківські послуги»), Шибалкіна Ю.С. – І місце (секція «Страхові послуги»), Торяник І.Ю. – ІІІ місце (секція «Страхові послуги»), Яковенко О.М. – ІІІ місце (секція «Економіка та фінансова діяльність підприємств»).

Також були розроблені і прийняті рекомендації щодо удосконалення фінансової системи, реформування страхових і банківських послуг в умовах входження України у світовий економічний простір.

20 березня  2008 року студенти ІІ курсу фінансового факультету приймали участь у міжвузівському конкурсі «Брейн-ринг» з дисципліни «Бухгалтерський облік», що проходив на базі Харківського торговельно-економіч-ного інституту КНТЕУ. Конкурс складався з 3 етапів (візитна картка команд, відповіді на запитання, розгадування кросвордів), на кожному з яких наша команда одержала найбільшу кількість балів. За підсумками «Брейн-рингу» студенти ХІФ УДУФМТ посіли І місце.

4 квітня 2008 року на базі Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі відбувся міжнародний науково-практичний семінар «Гуманітарний розвиток регіону – аспекти європейської інтеграції» (фото на наступній сторінці).

Семінар було проведено за участю Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та європейської інтеграції Харківської обласної державної адміністрації. Після оприлюднення тема семінару зацікавила співробітників іноземних представництв у Харківському регіоні, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Харківщини, науковців та громадських діячів. Усього в семінарі взяло участь близько 300 осіб.

Пленарне засідання розпочалося з вітальних слів Ярослава Петровича Ющенка, заступника голови Харківської обласної державної адміністрації; Євгена Юрійовича Кузькіна, кандидата економічних наук, заслуженого економіста України, директора Харківського інституту фінансів; Гжегожа Серочинського, Генерального консула Республіки Польща в м. Харкові; Богданова Віталія Юрійовича, консула Генерального консульства Російської Федерації в м. Харкові; Вів’єна Фуке, директора Французького Центру м. Харкова; Бондаренка Анатолія Михайловича, почесного консула Республіки Словенія в м. Харкові.

Упродовж двох пленарних засідань свої доповіді презентували: Воротін Валерій Євгенович, доктор держуправління, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, м. Київ; Коваленко Віктор Миколайович, начальник Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та європейської інтеграції Харківської обласної державної адміністрації та інші представники владних і наукових кіл, яких зацікавила ця проблематика.

За результатами міжнародного науково-практичного семінару були зроблені й ухвалені рекомендації щодо розвитку Харківського регіону в аспекті європейської інтеграції

9 квітня 2008 року Радник губернатора Харківщини економіст Олександр Кірш прочитав цікаву і пізнавальну лекцію для студентів і викладачів інституту про те, як уникати конфліктів з податковими органами. Олександр Кірш — Doctor of Philosophy in Economical Sciences, професор, член-кореспондент Академії економічних наук України і Міжнародної кадрової академії, шеф-редактор журналу «Бухгалтер», консультант Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності, член Ради Союзу підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств, автор и ведучий ТВ-програми «Наложники».

Підвищилась результативність комплексного виховання студентської молоді: національного, правового, морального, естетичного, професійно-трудового, фізичного, екологічного. Активізувалась співпраця науково-педагогічних працівників, адміністрації інституту з органами студентського самоврядування. Виховна робота спрямовувалась на підвищення ролі студента як суб’єкта освітньої діяльності, формування особистості, здатної до самореалізації.

23 квітня 2008 року в гуртожитку відбувся семінар на тему: «Загально-правові засади регулювання сімейних стосунків». Проводився він з ініціативи відділу у справах сім’ї та молоді виконкому Червонозаводської районної ради в місті Харкові.

Однією з найбільш цікавих активних форм правового виховання є відвідування судового засідання Харківського обласного суду під час вивчення тем, пов’язаних із захистом прав та законних інтересів громадян та юридичних осіб. У рамках теми «Судовий захист прав громадян та організацій» передбачено проведення практичного заняття на базі суду. Викладач правознавства, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Кануннікова О.Р., яка має багаторічний досвід роботи в нашому навчальному закладі, після проведення практичного заняття пропонує студентам написати відгуки про відвідання суду з урахуванням задач, які ставилися перед ними та подій, свідками яких вони стали у судовому засіданні, а потім обговорити ці проблеми, поділитися враженнями, зробити висновки й узагальнення за темою. Після цього деякі зацікавлені студенти продовжують відвідувати засідання суду з конкретної справи до винесення вироку.

З метою формування у студентів правового виховання, поваги до Конституції України, до законів, державних символів, до прав і свобод людини, упродовж 2007-2008 навчального року проводилася робота з питань формуванню практичних умінь і навичок застосування законодавства України в професійній діяльності. Так, у рамках святкування Дня Незалежності України 24-26 серпня 2007 року на території молодіжного комплексу «Зоряний Берег» під Севастополем пройшов фінальний етап Всеукраїнського мульти-фестивалю «Студентська Республіка-2007». Мета фестивалю – сприяння зміцненню громадянського суспільства через розвиток у молоді культури громадської участі й демократичних цінностей за допомогою моделювання політичних і соціальних процесів квазідержавного молодіжного утворення. У складі харківської команди, яка стала безперечним переможцем фестивалю, були і студенти Харківського інституту фінансів УДУФМТ: Руденко І., Твердохліб А., Дубницька Н., Міщерякова О., Яковченко Ю., Андронова Г, Старостенко Ю., Юрченко О., Уварова О. Кожний член команди відігравав свою вагому роль: Руденко Ірина була лідером команди та представником магістрату; учасниці колективу «Джам-форс» допомагали в організації дозвілля, брали участь у кожному концерті; мужня половина нашої команди взяла участь у пляжному футболі та принесла харківській команді почесне ІІІ місце серед команд усіх регіонів України. Але найбільш вагомим досягненням стала перемога Твердохліб Аліси, вона стала Першою віце-міс Міжнародного конкурсу краси серед студенток «Перша леді – 2007», що проводився в рамках мульти-фестивалю;

Студенти інституту у вересні 2007 року брали участь у Міжнародному студентському форумі «Україна-Росія», який проходив на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», де протягом двох днів, його учасники розглянуть питання щодо Державної молодіжної політики двох сусідніх країн, обговорювали роль студентства в розвитку діалогу національних культур, питання взаємодії студентів України та Росії в умовах Болонського процесу.

Упродовж 2007/2008 навчального року наші студенти також узяли участь у Міжнародному форумі молоді «Молодь ХХІ століття» (травень 2008 року.) у секціях «Засоби протидії торгівлі людьми та нелегальній міграції», «Працевлаштування молоді», «Державна молодіжна політика: регіональний та міжнародний аспект» .

З метою розвитку талантів і здібностей особистості: відбулося урочисте засідання студентського гуртку “Miracle”, яке було присвячено усім святам осені, які шануються у провідних країнах світу, а саме у Великобританії, США та Німеччині (листопад 2007 року). Танцювальний колектив «Джам-Форс» брав участь у Міжнародному молодіжному фестивалі театрів вогню «East fire festival» (травень 2008 року). Учасниця самодіяльності інституту Кравченко Людмила, взявши участь у Х ювілейному Міжнародному Фестивалі-конкурсі «Барви осені – 2007», що проходив у м. Києві (листопад 2007 року) перший та другий відбірковий тури і потрапила до гала-концерту.

Команда КВК отримала диплом за І місце у ІІІ Всеукраїнському фестивалі КВК серед ВНЗ Міністерства фінансів України.

Особливо активною та різноплановою є діяльність туристично-пошукового гуртка, яким охоплено до 50 студентів. Учасники гуртка протягом року здійснили 9 походів до Криму. Вони включали теоретично-практичні заняття з туризму, туристичні походи й подорожі. До заповідних об’єктів та пам’яток природи, обласного і республіканського значення. Щомісяця здійснюється 1-2 подорожі. Це вид активного відпочинку не тільки як засіб оздоровлення, а й пізнання духовного та соціального розвитку особистості. В походах студенти займаються пейзажною фотографією. Це здатність мислити в рамках кадру та уважно оцінювати те, що потрапляє в поле зору. Ці якості постійно удосконалюються. Також в походах пізнається і топоніміка.

Традиційним для нашого навчального закладу стало святкування Дня науки, яке відбувається щороку в травні місяці. Так, студентка ІІІ курсу Ваврик О., стипендіатка Верховної Ради України, отримала грамоту на Міжвузівській науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку і аудиту в Україні», що проходила в Харківському національному університеті.

Студент І курсу Могільченко В. отримав грамоту від Харківського Союзу Страховиків за участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених, магістрів і студентів старших курсів «Фінансові послуги та розвиток суб’єктів господарювання в Україні».

Студентка ІІІ курсу Усова О. була нагороджена дипломом І ступеня Харківського державного університету харчування і торгівлі за активну участь у Всеукраїнській науковій конференції студентів «Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі».

Студент IV курсу Міненко В. отримав грамоту Буковинської державної фінансової академії за використання інноваційних методів в наукових дослідженнях на Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Регіональний аспект трансформаційних процесів в економіці».

У травні 2008 року побачив світ перший випуск інститутської газети «А+», на сторінках якої було розміщено цікаві факти з історії навчального закладу, інформацію кафедр, опубліковано вірші студентів та ще багато цікавого.

З вересня 2007 року по червень 2008 року книжковий фонд інституту збільшився на 2 929 примірників. Працівники бібліотеки регулярно здійснюють редагування та поповнення алфавітного, систематизованого, електронного каталогів, картотек аконодавчої бази, оформлюють та оновлюють вітрини новими надходженнями навчальної, методичної та наукової літератури. Книжковий фонд філії бібліотеки в гуртожитку налічує 2950 примірників.

Отримай
Новини