• тел: (057) 731-33-65
  • м. Харків, пров. Плетнівський, 5

КНТЕУ

Харківський інститут фінансів

Київського національного торговельно-економічного університету

Харківський інститут фінансів


Харківська філія Українського державного університету економіки і фінансів (нові перспективи 2004–2007)

Ураховуючи наявну матеріально-технічну базу, соціальну інфраструктуру, науково-методичне забезпечення, наявність науково-педагогічних кадрів та великий досвід підготовки фахівців з фінансів Харківський фінансово-економічний коледж було реформовано в Харківську філію Українського державного університету економіки і фінансів (роз- порядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року, №471–р, наказ Міністерства фінансів України від 28 липня 2004 року №487). Керівництво філією доручили Снітко В.С. (наказ Української державної фінансової академії від 30 вересня 2004 року №121-к).
На підставі рішення Державної акредитаційної комісії від 21 червня 2005 року (протокол №56) Харківській філії УДУЕФ надано ліцензію серія АВ №175649 від 07.09.05 на провадження освітньої діяльності за напрямом «Економіка і підприємництво» (ОКР «Спеціаліст) з ліцензованим обсягом прийому 50 осіб за спеціальністю 7.050104 «Фінанси», як за денною, так і за заочною формою навчання.

2006 року Харківська філія пройшла акредитацію спеціальності 7.050104 «Фінанси» (протокол від 22 червня 2006 року №61) і отримала сертифікат ІІІ рівня акредитації (серія НД – ІІІ №114156). У зв’язку з введенням нового переліку напрямів підготовки бакалаврів, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року №1719, Харківська філія отримала ліцензію серії АВ №328642 на підготовку бакалаврів та спеціалістів (ліцензований обсяг – 50 осіб, як за денною так і за заочною формою навчання) з терміном дії до 1 липня 2011 року.

В умовах трансформації фінансових відносин провідна роль належала створенню ефективної фінансової системи країни, яка б досконало регулювала ці відносини на мікро- та макрорівні, перш за все, на високому рівні здійснювала управління фінансовими ресурсами, сприяла оптимізації використання капіталу суб’єктами ринкової економіки.

Перед фахівцями з фінансів ключовою вимогою постає удосконалення стратегії і тактики фінансових відносин в існуючих та перспективних умовах господарювання. Це зумовлювало потребу у спеціалістах з фінансів більш високого освітньо–кваліфікаційного рівня.

У фінансових установах північно-східного регіону існували робочі місця, заповнені фахівцями освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і фахівцями, які мали повну вищу освіту за суміжними економічними спеціальностями, що не забезпечувало повною мірою високого рівня фінансової роботи та обумовлювало значну потребу в перепідготовці та підвищенні кваліфікаційного рівня кадрів. Саме тому Харківська філія Українського державного університету економіки і фінансів продовжила підготовку фахівців для фінансової системи північно–східного регіону під керівництвом Міністерства фінансів України.

Як і в попередні роки Харківська філія Українського державного університету економіки і фінансів розташовувалася в центрі м. Харкова за адресою: пров. Плетньовський, 5. Її навчальний корпус знаходився у власному чотириповерховому приміщенні. У навчальному корпусі розміщені аудиторії для лекційних і практичних занять студентів, лабораторії комп’ютерної техніки, а також приміщення для науково-педагогічних працівників, службові, бібліотека з читальною залою, актова, тренажерна зали. Загальна площа навчального корпусу складала 3327, 2 кв. м.
З кожним фінансовим роком філія покращує розвиток матеріально-технічної бази. Зокрема відбувається постійне оновлення бібліотечного фонду, технічних засобів навчання та комп’ютерної техніки. Значна робота проводиться щодо ремонту та обладнання аудиторій, капітального ремонту навчальних приміщень та гуртожитку. Дев’ятиповерховий комфортабельний будинок гуртожитку філії, розрахований на 320 місць, загальною площею 5550 кв. м знаходиться на відстані півтора кілометра від навчального корпусу.

Формування контингенту студентів для підготовки за кваліфікаційним рівнем спеціаліст з фінансів здійснювалася відповідно до потреб Міністерства фінансів України для Харківської, Сумської, Полтавської областей, ліцензійний обсяг становив 320 осіб (160 – денна форма навчання; 160 – заочна форма навчання). Усього на фінансовому і заочному факультетах навчалося відповідно 596 і 552 чол. навчальний процес забезпечували 7 кафедр.

Навчально-виховний процес у філії забезпечували 70 науково-педагогічних працівників, з яких у штаті працювали 56 осіб, що становило 80% від загальної чисельності та 14 осіб – на умовах сумісництва, що становило 20% від загального складу.

У Харківській філії УДУЕФ сформувалася система роботи щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників: складаються довгостроковий та щорічний плани підвищення кваліфікації, дотримуються вимоги щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Кожен науково-педагогічний працівник, не менше ніж один раз на п’ять років, підвищує свій кваліфікаційний рівень. Щорічно кваліфікацію підвищують у середньому 20% викладачів.

Головним завданням, над яким цілеспрямовано і послідовно працював колектив філії, стало втілення сучасної системи підготовки фахівців з фінансів, забезпечення розвитку людського потенціалу з метою надання глибоких професійних знань і створення основи для самореалізації молоді.

Основними напрямами розвитку філії були визначені:

постійне вивчення потреб регіону у фахівцях для фінансової системи, підприємств, установ шляхом проведення моніторингу; укладання договорів на підготовку фахівців;

розробка і реалізація заходів, спрямованих на підвищення якості підготовки фахівців шляхом широкого впровадження прогресивних педагогічних технологій, активних та інтерактивних методів навчання, комплексного використання сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій;

створення умов для творчого пошуку, ініціативи науково-педагогічних кадрів, прискорення апробації, відбору і селекції педагогічних новацій; поширення передового педагогічного досвіду;

підвищення професійної, педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників; посилення роботи щодо залучення науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

постійне корегування змісту вищої освіти відповідно до досягнень світової і вітчизняної науки, практики організації фінансової, бюджетної, податкової діяльності, розвитку економіки;

створення оптимальних умов для самостійної роботи студентів: удосконалення організації самостійної роботи та її навчально-методичного забезпечення, посилення уваги до індивідуалізації самостійної роботи;

самооцінювання результатів діяльності науково-педагогічного колективу шляхом моніторингу якості освітніх послуг за показниками певних напрямів діяльності на рівні факультетів, кафедр, навчальних груп, курсів тощо;

створення ефективної системи контролю якості роботи науково-педагогічного колективу, яка повинна ґрунтуватися на оцінюванні рівня підготовки фахівців і забезпечувати всебічне підвищення ефективності діяльності колективу філії;

формування якісного контингенту студентів шляхом поширення обсягу профорієнтаційної роботи, удосконалення форм і методів її проведення, систематичного аналізу рівня її результативності на всіх етапах;

поповнення бібліотечного фонду науковою, навчальною, методичною літературою, періодичними виданнями;

удосконалення науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, написання підручників, навчальних посібників, створення їх електронних варіантів;

подальше удосконалення наукових і виробничих стосунків з фінансовими органами, підприємствами, установами регіону при формуванні змісту освіти, проведенні практичної підготовки студентів, стажуванні викладачів, проведенні наукових досліджень;

аналіз кар’єрного зростання випускників і вираховування при підготовці фахівців можливостей забезпечення їх професійної мобільності;

розвиток науково-дослідної діяльності, організація наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів та конференцій для науково-педагогічних працівників і студентів;

поширення комп’ютеризації навчального процесу;

упровадження комплексного підходу до виховання студентів, удосконалення форм і методів виховної роботи, продовження пошуку шляхів активізації роботи органів студентського самоврядування;

удосконалення соціально-психологічного клімату, що сприятиме мотивації та відповідальності за якість навчання і підготовки фахівців як науково-педагогічних працівників, так і студентів.

Зміна статусу навчального закладу спричинила зміни у структурі навчального закладу і штатному розписі. У філії було запроваджено посаду заступника директора з науково-методичної роботи, яку посіла к.е.н. Приходько Н.І. (наказ від 13 жовтня 2005 №7-к), а також створено науково-методичний відділ, який очолила Ржевська Н.М.

Навчально-виховна і науково-методична робота керівного і викладацького складу філії була відмічена грамотами й дипломами. Так, 2004 року директор філії Снітко В.С. і заступник директора Лисенко С.А. були нагороджені грамотами Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації за великий особистий вклад в розробку методики організації виховної роботи серед студентів. Навчальний заклад нагороджено Дипломом ІІІ ступеня Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації за створення і реалізацію системи виховної роботи.

В.о. заступника директора з навчальної роботи було призначено Семенець Аліну Олександрівну (наказ від 1 жовтня 2005 року №140-к), яка до цього очолювала циклову комісію облікових дисциплін і виявила себе як здібний організатор і висококваліфікований фахівець. За сумлінну працю, спрямовану на підвищення рівня підготовки майбутніх фахівців Семенець А.О. була нагороджена Грамотою контрольно-ревізійного управління в Харківській області.

2006 року в.о. директора було призначено кандидата економічних наук Приходько Надію Іванівну (наказ від 6 січня 2006 року №7-к), яка 2004 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Відтворення фінансових ресурсів у сфері малого бізнесу». Роки педагогічної діяльності сприяли формуванню її як високопрофесійного спеціаліста, талановитого педагога й організатора навчально-виховного процесу.

2006 року методист заочного факультету Чужданова (Вітрук) М.В. за сумлінну працю у фінансовій системі, високий професіоналізм, відповідальне ставлення до виконання службових обов’язків та з нагоди 15-ї річниці незалежності України одержала Подяку Міністерства фінансів України; методист науково-методичного відділу Бутиріна Г.І. за багаторічну плідну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для фінансової системи нагороджена Почесною грамотою Українського державного університету економіки і фінансів.

Не залишилися поза увагою спортивні досягнення філії. Директор Приходько Н.В. і завідувач кафедри фізичного виховання за вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту серед студентської молоді та за ІІ місце у Спортивних іграх серед ВНЗ Червонозаводського району м.Харкова були нагороджені грамотами Комітету з фізичної культури та спорту Червонозаводської районної ради.

1 квітня 2007 року на посаду директора заступив Кузькін Євген Юрійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Харківського національного економічного університету (наказ від 15.03.2007 року № 49). 2007 року за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, підготовку наукових кадрів, багаторічну плідну наукову діяльність, указом Президента України від 16 травня 2007 року №411/2007 присвоєне почесне звання: «Заслужений економіст України».

Професіоналізм викладача або геніальність будь-якого науковця завжди продовжуються в їхніх учнях. Тому заслуговують на увагу успіхи студентів філії, які під керівництвом науково-педагогічних працівників нашого закладу посідали високі місця. Так, Тюріна Д.М., в.о. заступника директора з гуманітарної освіти, отримала подяку за керівництво науковою роботою студентки Підкопай І., доповідь якої на ХІV Міжнародній студентській науковій конференції «Система освіти України в умовах глобалізації: стан та прогнози» була відзначена Дипломом ІІ ступеня. Завідувач кафедри іноземних мов Керопян Л.М. отримала подяку за керівництво науковою роботою студентки Кулик Ю., доповідь якої на ХІV Міжнародній студентській науковій конференції «Система освіти України в умовах глобалізації: стан та прогнози» визнаний одним з найкращих.

Молодий науковець Чумак О.В. була нагороджена Грамотою як учасник другого обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» за напрямом: суспільно-економічні науки.

Значною подією стала участь філії у обласній науково-практичній конференції «Виховна робота як фактор гуманізації та гуманітаризації навчально-виховного процесу» (25.02–03.03.2004р.). 19 науково-педагогічних працівників підготували 10 статей з проблем виховання до однойменного збірника матеріалів. До відповідної виставки методично-узагальнених матеріалів були підготовлені методичні розробки, фотоальбоми, наукові студентські роботи, відеоматеріали. Участь філії було відзначено дипломом ІІІ ступеня, а презентацію філії, підготовлену студентами у вигляді художнього виступу, визнано однією з найкращих.

Організація практичної підготовки у філії здійснювалася відповідно до «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладів» (затверджено наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року №161), «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (затверджено наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року №93), навчального плану та програм.

Базовими установами для проведення навчальних занять на робочих місцях або із запрошенням фахівців фінансової системи стали державні податкові інспекції, державні казначейства, фінансові управління, централізовані бухгалтерії. Так, 2004 року заняття з дисципліни «Податкова система» на тему «Права та обов’язки працівників податкової служби» молодий викладач Тімбекова С.О. проводила разом зі старшим державним податковим інспектором відділу громадських зв’язків і масово-роз’яснювальної роботи ДПІ у Червонозаводському районі м. Харкова Мішеніною В.І.

Також базовими органами для проведення навчальних занять стали:

відділення Державного казначейства Жовтневого та Московського районів м. Харкова (дисципліна «Казначейська справа», викладачі Шевченко Н.І., Грінченко Г.В.);

фінансові управління Червонозаводського та Жовтневого районів м. Харкова (дисципліна «Бюджетна система», викладач Наркізова Т.М.);

ДПІ у Червонозаводському та Жовтневому районах (дисципліна «Податкова система», викладачі Мартинець І.Г., Тімбекова С.О.);

Централізована бухгалтерія відділу освіти Червонозаводського району м. Харкова (дисципліна «Бюджетний облік», викладач Дяченко Н.В.)

У 2005/2006 і 2006/2007 навчальних роках активізувалася науково-дослідницька діяльність студентів. Проблеми ухвалення нових законодавчих актів з питань бюджету і податків та їх вплив на соціальний та економічний розвиток держави, Харківської області вивчалися на засіданнях студентських пошукових груп та виносились на обговорення щорічних науково-теоретичних студентських конференцій. За традицією, такі конференції проводились за участі провідних фахівців бюджетної і податкової системи.

Багато років науково-педагогічні працівники та студенти філії співпрацюють з Харківським обласним історичним музеєм, обласною науковою бібліотекою ім. В.Г.Короленка. Матеріали, надані співробітниками цих культурно-просвітницьких закладів, використовуються в процесі підготовки студентських наукових та курсових робіт, рефератів, доповідей. У музеї створено експозицію про діяльність філії. Відбуваються зустрічі зі співробітниками, екскурсії до музею: «Харків у роки Великої Вітчизняної війни» (1941 – 1943 рр.) та ін. Спільно з відділом масової роботи бібліотеки ім. В.Г.Короленка проводяться зустрічі, «круглі столи», інші форми співпраці, наприклад, участь студентів у презентації Харківського історичного альманаху, присвяченого сім’ї Каразіних (до 200-річчя заснування Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна), зустріч з письменником-фантастом В.Пановим у рамках фестивалю фантастики «Звездный мост» та ін.

Студенти філії є постійними учасниками Всеукраїнського конкурсу наукових робіт, міжнародних конференцій.

2006/2007 навчального року студентка 3 курсу Брикіна Н.І. отримала Диплом ІІ ступеня, за перемогу на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі «Економіка підприємства і управління виробництвом», яка відбувалася 24 травня 2007 року на базі Донецького університету економіки і торгівлі. (тема доповіді«Реінжиніринг бізнес-процесів на сучасному промисловому підприємстві».

Студентка 2 курсу Підкопай І.В. була нагороджена Почесною грамотою за ІІ місце за кращий виступ на XIV Міжнародній студентській конференції «Система образования Украины в условиях глобализации: состояние и прогнозы» секція «Проблемы здорового образа жизни студенческой молодежи», яка відбувалася у квітні 2007 року в Харківському державному університеті «Народна українська академія» (тема доповіді «Туризм як один із засобів формування здорового способу життя молоді»).

Студент 5 курсу Наркізов М.М. був нагороджений Почесною грамотою за високі показники у виконанні завдань комп’ютерного тестування у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2006/2007 н.р. за спеціальністю «Фінанси», яка проходила на базі економічного факультету Київського національного університету ім. Т.Шевченка.

Студентка 3 курсу Найдьонова Г.В. отримала грамоту та диплом за ІІІ місце на Всеукраїнській науковій конференції студентів «Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі», яка відбулася у квітні 2007 р. на базі Харківського державного університету харчування та торгівлі (тема доповіді «Історичний аспект подвійного запису»).

Студент 4 курсу Миненко В.І. отримав грамоту за практичну спрямованість дослідження на Міжнародній студентській науковій конференції «Взаємозв’язок бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики у сфері державного регулювання економіки», яка проходила у травні 2007 року в Буковинській державній фінансовій академії, м. Чернівці (тема доповіді «Сучасний стан та перспективи розвитку податкової політики України»)

Творчі успіхи наших студентів стали результатом сумлінної і відданої роботи заступника директора з гуманітарної освіти Лисенко С.А., Тюріної Діни Миколаївни, кураторів навчальних груп, вихователів гуртожитку. Так, Кішмарія Р. була нагороджена Дипломом Міжнародного фестивалю танцю «Кришталева корона -2004»; Кочура Д. 2005 році стала переможницею Всеукраїнського конкурсу молодих виконавців «Перлини України» (2005 р.); Кравченко Л. стала лауреатом обласного конкурсу художньої самодіяльності молоді до Дня міста Харкова (2005 р.).

Щорічно студенти та науково-педагогічні працівники філії проводять ряд заходів до Дня Перемоги у рамках Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятаймо минуле заради майбутнього». Члени туристично-пошукового гуртка (керівник Вєнгерова Е.С.) постійно підтримують тісні зв’язки з ветеранами Великої Вітчизняної війни, бійцями загону особливого призначення армії генерала О. Чеснова. Ними написана історія цього загону, зібрані історичні реліквії воєнних та післявоєнних років, оформлено фотоальбом «Традиції мужності та патріотизму». Урочиста зустріч студентів з ветеранами-бійцями та їх сім’ями супроводжується концертною програмою та завершується покладанням гірлянди з квітів до міського Меморіалу Слави. 2004 року відбувся театралізований фестиваль воєнної пісні, проведений спільно з курсантами Харківського військового інституту внутрішніх військ.

До завершення Року сім’ї у грудні 2004 серед студентів проведено конкурс творчих робіт «Моя родина», визначені переможці. За результатами конкурсу організовано виставку творчих студентських робіт та підготовлено збірку матеріалів.

Виховання студентів формується на принципах єврокультурності та інтеркультурності. Проведені бесіди до Року Польщі в Україні, перша лекція 1 вересня 2004 року «Модернізація вищої освіти України і Болонський процес», спільне засідання членів клубу «Новатор» і політклубу Гуманітарного університету «Народна українська академія» на тему «Входження України до НАТО» та ін.

У філії склалася традиція урочистих святкувань та загальних виховних заходів: Посвята першокурсників у студенти, святкування Дня працівників освіти, Міжнародного дня студентів, Нового року, 8 Березня, Гуморини, конкурс «Студент року», зустріч з випускниками, на які запрошуються практичні працівники, випускники закладу, представники влади, культурної та освітянської інтелігенції.

Організація змістовного дозвілля – один з пріоритетних напрямів виховної роботи філії. Він реалізується через розвиток художньої самодіяльності, творчих клубів за інтересами, гуртків, організацію творчих конкурсів, фізкультурно-оздоровчу роботу та спортивні змагання, активну роботу ланок студентського та громадського самоврядування.

У філії працюють клуби: інформаційно-дискусійний «Новатор» (20 осіб), літературно-поетичний «Евтерпа» (15 осіб), КВН (15 осіб – загальна команда), різні секції художньої самодіяльності, якими охоплено 155 осіб. Активно проявляють себе команди КВН навчальних груп. У гуртожитку філії працюють Клуб молодої сім’ї, Клуб цікавих зустрічей, гурток «Господиня».

Значна частина студентів на громадських засадах бере участь у ланках студентського самоврядування: студентській раді філії, студентській раді та старостаті гуртожитку, активах студентських навчальних груп. Громадська діяльність студентів організовується у тісній співпраці з Комітетом у справах молоді, відділом у справах сім’ї та молоді Червонозаводського райвиконкому м. Харкова, обласного центру соціальних служб для молоді та ін. При студентській раді філії активно діє загін волонтерів. У жовтні 2004 р. на базі філії обласним центром соціальних служб для молоді був проведений обласний захід «Ярмарок новітніх соціальних технологій».

Студентське самоврядування спільно з науково-педагогічними працівниками активно пропагує здоровий спосіб життя, веде профілактичну виховну роботу щодо запобігання правопорушень, вживання алкоголю, наркотиків, тютюнопаління, попередження захворювання на СНІД. Систематично фахівці міського центру соціальних служб для молоді «Довіра», Фонду рятування дітей і підлітків України від наркотиків, психологи, лікарі районного центру планування сім’ї та репродукції людини проводять лекції, бесіди, зустрічі, розповсюджують серед студентів друковану інформацію з проблем охорони здоров’я, запобігання насильства тощо.

Адміністрація, куратори навчальних груп, студентське самоврядування постійно працюють над проблемами соціалізації молоді, адаптації першокурсників до вимог навчально-виховного процесу, соціального захисту тих студентів, які належать до соціально незахищених верств населення або потребують індивідуальної духовної, психологічної, соціальної, навчальної чи матеріальної підтримки.

Міжвузівський фестиваль художньої творчості серед студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації «Слобожанські вечорниці», започаткований Харківською філією Українського державного університету економіки і фінансів, завжди збирав чималу аудиторію. Діяла програма пі дтримання студентських сімей.

Танцювальний колектив «Джам-Форс» було нагороджено Дипломом за активну участь у районному театралізованому заході «Острів здоров’я», присвяченому Міжнародному Дню здоров’я.

Команда КВН нагороджена грамотою за І місце на першому Всеукраїнському фестивалі КВН серед ВНЗ Міністерства фінансів України, який відбувався у м. Одеса.

Студентка Кравченко Л. стала Лауреатом Харківського міського конкурсу художньої самодіяльності «Студентська весна 2007» в номінації «вокаліст»; студентку 3 курсу Твердохліб А. О., нагороджено Дипломом як переможця конкурсу-огляду студентської творчості вищих навчальних закладів Червонозаводського району, володар титулу «Дівчина –весна 2007».

У Харківській філії Українського державного університету економіки і фінансів створюються всі умови для розвитку навчальних, духовних, творчих, громадсько-організаційних здібностей студентів та для реалізації урядових програм щодо підтримки молоді. Важливу функцію в цьому процесі виконує бібліотека. Бібліотека філії комп’ютеризована, її фонд налічує 23686 примірників, у тому числі 13542 примірника складає фонд навчальної, наукової та довідкової літератури.

Бібліотека отримує 45 найменувань газет і журналів (по 3 – 4 примірника), з них: «Баланс-бюджет», «Баланс-комплект», «Бізнес», «Бухгалтерія», «Бухоблік і аудит», «Вісник Національного банку України», «Вісник податкової служби України», «Все про бухоблік», «Економіка України», «Налоги и бухучет», «Охорона праці», «Фінанси України», «Страховий ринок України» та інші.

З метою покращення інформаційного забезпечення навчальної та наукової діяльності у Харківській філії УДУЕФ створюється електронна бібліотека, поширюються зв’язки з бібліотеками інших вищих навчальних закладів та міста Харкова.

У шести спортивних гуртках беруть участь 158 (26%) студентів: гирьового спорту – 12 студентів, шахово-шашковому – 16 студентів, настільного тенісу – 16 студентів, туристично-пошуковому – 30 студентів, ритмічної гімнастики – 22 студенти, спортивних ігор – 62 студенти. В обласних та районних змаганнях взяли участь 220 студентів (37%). Збірна команда спортсменів філії у Спартакіаді ВНЗ Червонозаводського району м. Харкова виборола призові місця з таких видів спорту: з аеробіки (І місце), волейболу (ІІ місце), у кросі (ІІ місце), з кульової стрільби (ІІ місце), футболу (ІІІ місце), у обласній Спартакіаді – з баскетболу (дівчата (І місце), настільного тенісу (І місце), аеробіки (ІІ місце), гирьового спорту (ІІ місце), футболу (ІІ місце), шахів (ІІІ місце), у кросі (ІІІ місце).

Серед ряду змагань, які організує філія, слід відмітити змагання з аеробіки, в якому задіяні близько 150 студентів. Святом краси та грації стає цей щорічний конкурс. Традиційними і масовими спортивно-виховними заходами є організація Дня здоров’я, Дня фізкультурника, Дня бігуна тощо.

Команду ХФ УДУЕФ Комітет з фізичного виховання та спорту було нагороджено Дипломом за ІІІ місце в змаганнях обласної ХІІІ Спартакіади серед команд ВНЗ І-ІІ р. акредитації Харківської області за програмою «Спорт протягом життя» з легкої атлетики по І групі.

Особливо цікавою є діяльність туристично-пошукового гуртка, члени якого щорічно здійснюють кілька подорожей Кримським півостровом, на Гуморину до м. Одеси, в Карпати та інші регіони України й Росії. Студенти після походів оформляють фотоальбоми, фотостенди, беруть участь у різних конкурсах художньої фотографії. Вони щоденно спілкуються, створюючи особливу творчу та духовну атмосферу.

Отримай
Новини